Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dianah Gustafsson; Madeleine Persson , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Dianah Gustafsson, Madeleine Persson
Titel / Title: Palliativa patienters upplevelser av att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Palliativ vård beskrivs som en vård som ska förbättra livskvalitén för patienter som står inför livshotande sjukdomar samt till deras närstående. Palliativa patienter betonade att en bra kommunikation var en viktig del i deras vård. En bra kommunikation kunde lindra patienters stress samt ge stöd och hjälp. Dock visade studier att hälso- och sjukvårdspersonalen kommunikation med patienter upplevdes många gånger som dålig. Studier visade att det fanns ett behov av en mer integrerad palliativ sjukvård och att hälso- och sjukvårdspersonal behöver få bättre utbildning i kommunikation.
Syfte: Att belysa palliativa patienters upplevelser av att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård.
Metod: Det genomfördes en kvalitativ litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar. De åtta artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) granskningsprotokoll och innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivna metod.
Resultat: Studien resulterade i tre kategorier, trygghet, övergivenhet och ett okänsligt språk. Resultatet visade att när hälso- och sjukvårdspersonalen till exempel gav tid till patienterna förbättrades kommunikationen och när svåra ord användes påverkades kommunikationen negativt.
Slutsats: Det behövs mer forskning kring kommunikation i den palliativa vården utifrån ett patientperspektiv, då det i nuläget finns få studier inom detta område. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver ha i åtanke att t.ex. att svåra ord och att inte vara lyhörd påverkar kommunikationen negativt. De bör också ha i åtanke att en god relation och att involvera familjen underlättar kommunikationen med palliativa patienter.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Palliativ, vård, kommunikation, hälso-, och, sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-927lm5
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Peter Anderberg
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustafssond.pdf (1106 kB, öppnas i nytt fönster)