Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Wiman , pp. 116. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Sofia Wiman
sofialind@hotmail.com
Titel / Title: Medborgardeltagande i två infrastrukturprojekt -En fallstudie av Citytunneln och Citybanan
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete är en utredande uppsats som behandlar och jämför
medborgardeltagandet i två stora infrastrukturprojekt, Citytunneln i Malmö och
Citybanan i Stockholm.

Demokratiseringen av Sverige tillsammans med medborgardeltagandets utveckling har förändrat synen på samhällsplaneringen under 1900-talet. Den strikta rationella planeringen har med tiden utvecklats mot att i allt högre grad engagera både enskilda medborgare och privata aktörer i planeringsarbetet. Politikernas och planerarnas sätt att arbeta med medborgardeltagande har därmed behövt anpassas till de nya
förhållningssätten och kraven medborgarna ställer. Den historiska framväxten
tillsammans med ett antal planeringsteorier och demokratimodeller är uppsatsens
utgångspunkter.

Genom en fallstudie redovisas de parallella processer som föreligger när järnväg ska byggas och hur de båda studerade infrastrukturprojekten gått tillväga med
arbetet med medborgardeltagande. Kopplingar till de presenterade
planeringsteorierna analyseras och diskuters genom en analysmodell. Medborgarnas
påverkansgrad på projekten analyseras utifrån ytterligare en analysmodel och även städernas olika förutsättningar vägs in för att reda ut hur representativa de synpunkter som inkommit är för respektive stad.

De båda studerade fallen presenteras först övergripande och sedan även grundligt med kronologisk genomgång av de faser och utredningar som gåtts igenom.
När medborgardeltagande har förekommit beskrivs vilken metod som använts, hur möten har gått till och vad det resulterat i. Hur det påverkat projekten till exempel genom ytterligare utredningar och överklaganden.

Slutligen diskuteras medborgardeltagande övergripande med utgångspunkt i de två studerade fallen, och utifrån de uppsatta frågeställningarna. Författaren presenterar även ett antal förbättringsförslag till projektens val av arbetssätt och diskuterar
allmänt kring medborgardeltagande och viktiga komponenter till en bra dialog.

Några av de generella slutsatser som går att dra efter den genomförda fallstudien är att medborgardeltagandet har specifika förutsättningar från fall till fall. Trots att de båda studerade infrastrukturprojekten som jämförts i många avseenden är oerhört lika, både storleksmässigt och i det arbete som utförts har olika effekter med
medborgardeltagandet uppnåtts.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning

Nyckelord / Keywords: Medborgardeltagande, demokratimodeller, planeringsteorier, Citytunneln, Citybanan.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8grqay
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg & Linda Johnson
agneta.sundberg@bth.se, linda.johnson@malmo.se
Examinator / Examiner: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011wiman.pdf (5497 kB, öppnas i nytt fönster)