Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Åberg , pp. 86. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Jenny Åberg
jennyaaberg@hotmail.com
Titel / Title: Inre Hamnområdet i Uddevalla
Abstrakt Abstract:

Kommunen har som mål i samhällsbyggandet att förnya och förtäta det bebyggda stadsområdet. De vill fortsätta med stadsbyggandet bland annat längs med Bäveån till Inre Hamnområdet.
Kommunen vill även ha en blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och service. Att förnya och förtäta i befintliga områden, i det här fallet Inre hamnområdet, leder därför till korta avstånd för de boende till arbete och service.
I och med en utbyggnad av Inre Hamnområdet kommer centrum att utökas mot sydväst och därmed få större vattenkontakt.
En förnyelse skall stärka samt komplettera stadens centrum och attraktivitet.
Inre Hamnområdet utgör med andra ord ett högintressant område med ett centralt läge med möjligheter till bra kommunikationsmöjligheter, service och attraktivt boende. Idag finns det stora delar i området som inte används eller som används på fel sätt. Inre hamnområdet bör därmed prioriteras och tas i anspråk snarast.
Uddevallas karaktäristiska rutnätsplan följs delvis upp med gator som leder ner till Bäveån. Den mindre stadens kvaliteter i form av ibland slutna kvarter, ibland delvis slumpmässiga avbrott mellan fastigheterna nyttjas i planen.
Som buffert mellan bostäder och yttre hamnen avsätts ett kvarter för park, kontor och framförliggande torg.
Det kommer i området totalt finnas plats för ca 934 lägenheter i olika storlekar, varav det på den norra sidan kommer att finnas plats för ca 220 och på den södra sidan för ca 714.
Vid en exploatering i hamnområdet skall berörda yrkesgrupper ta hänsyn till olika risker vid samhällsbyggandet, till exempel översvämning och skredrisk. Det ska även finnas lösningar för teknisk försörjning och bullerproblem.
Exploateringen ska vara planerad med hänsyn tagen till kulturmiljön, naturmiljö, riksintressen och hållbar samhällsbyggnad.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: stadsförnyelse, bostäder nära vattnet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/03/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Polhemsgatan 3
112 36 Stockholm

0703-51 52 69