Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Johnsson; Sophie Olsson , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Linda Johnsson, Sophie Olsson
Titel / Title: Att stödja närstående i intensiv omvårdnad
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: En kris är en vändpunkt där människor omprioriterar vad som ar viktigt i livet. Tidigare studier visar på hur människor upplever den akuta krisen och stress som uppkommer vid förändringar i livet. De påvisar även hur vårdpersonal kan bemöta stress. Syfte: Syftet med studien var att belysa vilket stöd de närstående behöver av vårdpersonal vid intensiv omvårdnad. Metod: En litteraturstudie som bygger på åtta vetenskapliga artiklar varav tre kvalitativa, tre kvantitativa med kvalitativt inslag och två kvalitativa med kvantitativt inslag. Artiklarna analyserades med inspiration av Graneheim och Lundman (2003) för att finna huvudkategorier. Resultat: Efter genomförd analys fick författarna fram tre kategorier. Det framträdande i resultatet var önskan om information och behovet av trygghet. Det visade sig tydligt att de närstående ansåg att lättförstålig och ärlig information var det viktigaste som vårdpersonalen kunde ge dem. Många närstående tyckte att det viktigaste var att få vara nära den kritiskt sjuke patienten. Diskussion: Vårdpersonalen har ett ansvar att de närstående ska få den optimala möjligheten att förstå den information som ges. För att de närstående ska känna sig trygga med vårdpersonalen måste det finnas tillit. Denna byggs upp genom sympati och omsorg.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: intensiv omvårdnad, närstående, vårdpersonal, stöd, stress, information, trygghet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 19_att_stodja_narstaende_ht05.pdf (914 kB, öppnas i nytt fönster)