Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jelena Hägg , pp. 23. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Jelena Hägg
Titel / Title: Avund på arbetsplatsen: Individers upplevelse av att känna avund och att vara avundade
Översatt titel / Translated title: Envy in the Workplace: Individuals Experience of feeling Envious and feeling Envied
Abstrakt Abstract:

Avund är en vanligt förekommande emotion och även om den oftast är både omedveten och icke önskvärd, är den ändå en del av vardagen och inte minst arbetsdagen för de allra flesta. Avund kan också vara en hämmande och destruktiv kraft på arbetsplatsen, vilket denna studie har valt att belysa. Syftet har varit att öka förståelsen för individuella upplevelser och erfarenheter av avund, samt upplevda konsekvenser av denna emotion på arbetsplatsen. Nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer låg till grund för det empiriska materialet, vilket analyserades utifrån fenomenologisk ansats. Resultatet och analysen av insamlad data, visade att både upplevelsen av att känna avund och att vara avundad, kan bidra till starka och negativa känslomässiga reaktioner i form av ökad stress och oro, dock med stora skillnader i styrka, mellan deltagarna. Resultatet visade även att individens egen förmåga att hantera upplevelsen kognitivt, avgör om avund leder till ökad upplevelse av stress. De deltagare som valde en problemfokuserad copingstrategi till förmån för en emotionell copingstrategi upplevde också färre och mer kortsiktigt negativa konsekvenser på upplevd stress av avund.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: emotioner, avund, avund på arbetsplatsen, episodisk avund, copingstrategier, stress

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8y2b4a
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 09/11/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hägg.pdf (225 kB, öppnas i nytt fönster)