Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Gunnarsson , pp. 26. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Caroline Gunnarsson
Titel / Title: psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete
Abstrakt Abstract:

Abstrakt

Psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete
Caroline Gunnarsson

Uneståhl visade i sin forskning att Smakfaktorerna, självbild, målbild, attityd och känsla, var de faktorer som främst bidrog till en idrottsprestation. Syftet med denna studie var att undersöka om andra komponenter än Smakfaktorerna bidrog till en tennisprestation samt en arbetsprestation. Hypoteser ställdes om att komponenterna skiljde sig åt mellan kön, ålder och erfarenhet. De 67 deltagarna kom ifrån tre arbetsplatser samt från två tennisklubbar. En enkätundersökning genomfördes som analyserades genom Principal komponent analyser och genom Pearson korrelationer. Resultatet visade att Smakfaktorerna var viktiga för både en arbetsprestation och för en tennisprestation men att komponenten socialt stöd också verkade vara väsentlig. Vissa köns, ålder och erfarenhets skillnader kunde antydas. Både arbetsprestationer och tennisprestationer tenderade dock att tillsammans med Smakfaktorerna också förbättras av en socialt stöttande omgivning, vilket i så fall endast kan påverkas av oss, medmänniskor.

Nyckelord: Smak-faktorer. Idrottsprestationer. Arbetsprestationer. Principal komponent analys.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Nyckelord: Smak-faktorer. Idrottsprestationer. Arbetsprestationer. Principal komponent analys.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo Schenkman
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c_uppsatscaroline.doc.pdf (237 kB, öppnas i nytt fönster)