Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Axelsson; Johan Sonesson MSE-2004:10, pp. 35. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Mattias Axelsson, Johan Sonesson
axelssonmattias@home.se, johan.f.sonesson@comhem.se
Titel / Title: Business Process Performance Measurement for Rollout Success
Översatt titel / Translated title: Prestandamätning i affärsprocesser för framgång i driftsättning
Abstrakt Abstract:

Business process improvement for increased product quality is of continuous importance in the software industry. Quality managers in this sector need effective, hands-on tools for decision-making in engineering projects and for rapidly spotting key improvement areas. Measurement programs are a widespread approach for introducing quality improvement in software processes, yet employing all-embracing state-of-the art quality assurance models is labor intensive. Unfortunately, these do not primarily focus on measures, revealing a need for an instant and straightforward technique for identifying and defining measures in projects without resources or need for entire measurement programs.
This thesis explores and compares prevailing quality assurance models using measures, rendering the Measurement Discovery Process constructed from selected parts of the PSM and GQM techniques. The composed process is applied to an industrial project with the given prerequisites, providing a set of measures that are subsequently evaluated. In addition, the application gives foundation for analysis of the Measurement Discovery Process.
The application and analysis of the process show its general applicability to projects with similar constraints as well as the importance of formal target processes and exhaustive project domain knowledge among measurement implementers. Even though the Measurement Discovery Process is subject to future refinement, it is clearly a step towards rapid delivery of tangible business performance indicators for process improvement.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vikten av förbättringar i affärsprocesser i syfte att öka produktkvaliteten i mjukvaruindustrin ökar stadigt. Kvalitetsansvariga i industrin behöver effektiva och påtagliga verktyg för beslutsfattande i utvecklingsprojekt och för lokalisering av förbättringsområden. Mätningsprogram är en utbredd ansats för kvalitetsförbättring i mjukvaruprocesser men användning av heltäckande kvalitetsmodeller är resurskrävande. Dessa fokuserar inte primärt på mätpunkter vilket blottar behovet av en snabb och direkt teknik för identifiering och definiering av mätpunkter i projekt som saknar resurser eller behov av heltäckande mätningsprogram.
Denna uppsats undersöker och jämför rådande kvalitetssäkringsmodeller med mätpunkter, vilket resulterar i Measurement Discovery Process utifrån valda delar av PSM- och GQM-modellerna. Processen appliceras på ett industriellt projekt med nämnda förutsättningar, vilket skapar en uppsättning mätpunkter som sedan utvärderas. Detta ligger även till grund för utvärdering av Measurement Discovery Process.
Appliceringen och utvärderingen av processen synliggör dess generella applicerbarhet på projekt med liknande begränsningar såväl som vikten av formella processer i målprojektet och omfattande domänkunskap hos de som implementerar mätningarna. Measurement Discovery Process är föremål för framtida förbättringar men samtidigt ett tydligt steg mot snabbt framtagande av konkreta prestandamått för kvalitetsförbättring i affärsprocesser.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: GQM, Process Improvement, PSM, Quality Measurement

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Prof Claes Wohlin
claes.wohlin@bth.se
Examinator / Examiner: Prof Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Tetra Pak Information Management AB
Anmärkningar / Comments:

Mattias Axelsson: +46 708 67 53 81
Johan Sonesson: +46 709 72 74 30 / +46 40 12 48 03