Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Melisa Trokic; Ganimete Balja , pp. 22. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Melisa Trokic, Ganimete Balja
metr05@bth.se, gaba05@bth.se
Titel / Title: Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser
Översatt titel / Translated title: Refugees experience of traumatic events
Abstrakt Abstract:

The purpose of this study was to gain insight into refuges experience of traumatic events such as torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. For the study used theories which, inter alia, deals with many of the refugees coming to Sweden is influenced by various psychological trauma and may be accompanied by torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. To this study, a survey with 40 participants, 17 women and 23 men. There was also an interview on the Internet with a refugees consultant within the Red Cross. The men had higher average than women in all the perceived problems. Mann-Whitney test showed that there were no gender differences in terms of some of the perceived problems. Participants most positive experience was that they were aware that they have survived and have come to a safer country. The negative experience was that they could not speak Swedish, that they were forced to leave their home country, they were forced to adapt to Swedish society, they have lost their identity, they feel constant concern about being returned to their home country, they felt helpless and that they can not be in their home country. The most common problem was the tendency to flinch at the sudden sound or movement and reminder of the seats. The least most common problem was that they had a tendency to isolate themselves from others. In the discussion held discussion around all sections such as the ethical aspects have been taken when the questionnaire touched on sensitive issues, but that they were general, and do not affect sensitive memories, participation was voluntary and that other research has studied similar issues.

Syfte med denna studie var att få insikt i flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser såsom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien användes teorier som bland annat tar upp att många av de flyktingar som kommer till Sverige är påverkade av olika psykiska trauman och det kan vara genom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien gjordes en enkätundersökning med 40 deltagare, 17 kvinnor och 23 män. Det gjordes även intervju via internet med en flyktingskonsult inom Röda Korset. Männen hade högre medelvärde än kvinnorna på samtliga upplevda problem. Mann-Whitney testet visade att det inte fanns några könsskillnader när det gäller några utav de upplevda problemen. Studiens deltagares mest positiva upplevelse var att de kände att de har överlevt samt har kommit till ett tryggare land. Det negativa som studiens deltagare upplevde var att de inte kunde det svenska språket, att de var tvungna att lämna hemlandet, de var tvungna att anpassa sig till det svenska samhället, de har förlorat sin identitet, de känner ständig oro för att skickas tillbaka till hemlandet, de kände sig hjälplösa samt att de inte kan vara i sitt hemland. De vanligaste problemen var benägenhet att rycka till vid plötsliga ljud eller rörelse och påminnelse om platser. Det minst vanligaste problemet var att de hade en tendens att isolera sig från andra. I diskussionen förs resonemang kring samtliga avsnitt såsom att etiska aspekterna har vidtagits då frågeformuläret berörde känsliga frågor men att de var allmänna och berör inte känsliga minnen, deltagandet var frivilligt och att annan forskning har studerat likvärdiga frågeställningar.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Trauma, flyktingar, upplevelse, könskillnader.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström, Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00