Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Nilsson , pp. 86. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Emma Nilsson
Titel / Title: Borås - staden vid Viskan
Abstrakt Abstract:

Mitt i Sjuhäradsbygden ligger staden Borås, i ett kuperat och sjörikt skogslandskap genomflutet av Viskan. Viskan flyter genom Borås och delar staden utan att det egentligen märks. De båda sidornas olikheter möts kring vattenrummet. Den strukturerade och stadsmässiga rutnätstaden med anor från 1600-talet på ena sidan Viskan och den mer uppluckrade och storskaliga industrilandskapet som växt fram under expansionsåren, Borås var Sveriges snabbats växande stad mellan 1890-1930, på den andra sidan årummet. Viskans anonymitet är påtaglig, beskrivningar av Viskan som att den skär genom staden utan att den märks är påvisande. De två sidornas olikheter och Viskan otillgänglighet är två starkt bidragande faktorer. Viskan är på många ställen i staden en gräns och inte ett vattendrag att lägga märke till. Viskan utgör tillsammans med, verksamhetsområden, trafikleder och järnvägen barriärer som korsar varandar. Stränderna är idag uppbrutna och skärmas av på en rad platser, flera av de öppna platserna i staden utefter Viskan nyttjas idag som parkeringsytor. Viskans roll i staden har genom årens lopp förändrats. Nyttorollen under tekoindustriernas storhetstid är förbi men Viskan som en resurs för staden kvarstår men med andra värden i fokus. Viskan utgör en resurs av naturliga landskapsvärden och har en visuell betydelse för orienterbarheten. Naturväderna och den historiska betydelsen Viskan har för Borås stadsmiljö är något som måste lyftas upp och miljöerna måste göras tillgängliga. Tydliggöra Viskan som å och minska känslan av barriär. Att omvärdera stadens vatten tar tid och att ta till vara den miljöer som kommit att kanta Viskan är av stor vikt för denna utveckling.Genom att omvandla miljöerna längs Viskan så inbjuds stadens utveckling till att väva samman de olika stadskaraktärerna med vattenrummet som den röda tråden.
”Staden vid Viskan” är en vision som började ta form i början av 2000-talet. Ett stadsbyggnadsprogram med visionen som grundstomme utarbetades och en rad olika målsättningar formulerades i programpunkter som antogs av fullmäktige augusti 2002. ”Viskan och byggnader som representerar det textila arvet skall lyftas fram och bli mer tillgängliga i staden. De offentliga rummen skall vända sig mot Viskan och vattnet bli en kulturbärare och identitet för staden.” ”Bostäder skall byggas i attraktiva lägen vid Viskan”. Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i denna stadsbyggnadsvision - ”Staden vid Viskan”. Arbetet består av en övergripande del där sträckan mellan Viskans båda fall – Druveforsfallet i söder och Ålgårdsfallet i norr, studerats. Sträckan har delats in i 6-delområden. Tillgängligheten och rörelsen utmed åstränderna samt åstrandens karaktär har varit fokus i arbetet. Den gående människans tillgänglighet och rörelse ut efter Viskans stränder är grundstommen för examensarbete.
För att konkretisera och visualisera utvecklingen av strandpromenadernas karaktär och utformning har delområdet Druvefors studerats ytterligare. Fördjupningsstudien kan inspirera för hur arbetet med övriga delområden kan bedrivas. Fördjupningsstudiens fokus är på rörelsen ut efter åstränderna och mötet mellan land och vatten - årummets samspel med stränderna och strändernas karaktär i förhållande till delområdets struktur och samanhang belyses. I förslaget till Druvefors hittar du bostäder i attraktiva lägen utmed Viskan precis som ÖP06 och stadsbyggnadsprogrammet framhåller som en del i visonen om Staden vid Viskan. Åpromenader av olika karaktär som tar dig till platser och rum med olika utformning och funktioner. Viskan känns tillgänglig och miljöerna som tidigare var slutna och avspärrade välkomnar till att möta Borås och industrins historia - ett kulturarv som får plats i vardagslivet i staden med Viskan som den röda tråden

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Borås, Viskan, årum, stadsrum, strandkaraktär, vattenkontakt, Druvefors

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/10/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellqvist
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00