Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Heimler , pp. 90. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Louise Heimler
Titel / Title: move - a planning proposal for van quan, ha noi
Abstrakt Abstract:

The study area, Van Quan, is located in the town Ha Dong, about 9 km southwest of Ha Noi, Vietnam, Ha
Noi is growing rapidly and Ha Dong will belong to Ha Noi within 10 years according to the National Institute for Urban and Rural Planning in Ha Noi. That is the starting point for an urban development in Van Quan.

The study started with field studies and inventory of the study area and the urban character in Ha Noi. A
rural village is located Van Quan today. Remaining parts of the study area is mainly rice paddies and
banana trees. Historical footprints but also globalisation have a strong impact on the city structure and
architecture. Traditional tube houses and modern building complexes are now both parts of the urban
character. Another aspect of the urban character is the integration between public and private space, especially in the city centre.

The planning proposal for Van Quan focused on the urban conditions in Ha Noi to correspond to Ha Noi’s
future border. The plan proposal suggests a urban development with both modern and traditional aspects,
where communication and transportation are essential. The structure in Van Quan follows a grid pattern for good accessibility and movements. Houses are influenced by both traditional tube houses and larger buildings for offices/shops/hotels etc. The plan proposal suggests mixed use, where residential buildings
and companies are located next to each other. Another part of the planning proposal is parks and recreation areas. Generally, the access to parks in Ha Noi is poor as a result of urbanisation. Parks and recreation areas are suggested to be integrated in the residential areas and centre to improve qualities in the neighbourhoods.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Planområdet, Van Quan, ligger i staden Ha Dong ca 9 km sydväst om Ha Noi, Vietnam. Ha Noi växer i snabb takt och enligt National Institute for Urban and Rural Planning i Ha Noi, kommer Ha Dong att tillhöra Ha Noi inom 10 år. Arbetets utgångspunkt är således att omvandla Van Quan till en del av staden.

Arbetet inleddes med fältstudier samt inventering av planområdet och den urbana karaktären i Ha Noi. Idag finns en mindre by inom planområdet. I övrigt består området till största del av risfält och bananträd. Ha Nois historia och även globaliseringen präglar både stadsutvecklingen och arkitekturen. Både traditionella hus, vilka är smala och djupa, och moderna byggnader är idag en del av den urbana karaktären. En annan del av stadens identitet är integrationen mellan offentliga och privata platser, då särskilt i stadskärnan.

Planförslaget för Van Quan utgår ifrån Ha Nois urbana kvalitéer och förutsättningar då området kommer
att tillhöra Ha Noi inom en snar framtid. Planförslaget fokuserar på en urban utveckling med både
moderna och traditionella inslag och där framför allt kommunikationer och transporter är viktiga förutsättningar. Strukturen följer ett rutnät för att uppnå god tillgänglighet och rörlighet. Husen utgår både ifrån traditionella hustyper och nya kontors-, affärs- och hotellbyggnader. Planen föreslår mixed use, där bostäder och verksamheter blandas inom området. Ytterligare en planeringsaspekt är parker och rekreationsområden. Generellt sett är tillgången till parker och rekreationsområden begränsad i Ha Noi till följd av urbaniseringen. Planen föreslår att parker och rekreationsområden integreras bland bostäderna och i centrum för att förbättra områdets kvalitéer.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: urban development, transition, urban planning, mfs

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/28/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
ato@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00