Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bodil Lorentzon , pp. 49. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Bodil Lorentzon
Titel / Title: Fysisk planering ur ett folkhälsoperspektiv – fallstudie i Hjo
Översatt titel / Translated title: Spatial planning from a public health perspective - case study in Hjo
Abstrakt Abstract:

Hur samverkar de nationella folkhälsomålen med fysisk planering, och på vilket sätt kan folkhälsomålen beaktas för att förbättra förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet hos barn?

Denna studie är en fallstudie i Hjo kommun. Studien tar utgångspunkt i kommunens folkhälsoproblematik som visar att det finns en hög förekomst av övervikt hos barn. Intentionen är att undersöka vilka organisatoriska processer som kan underbygga det kommunala arbetet med folkhälsomålen, liksom att ta reda på vilka faktorer i den fysiska miljön som skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet. Avsikten med studien har varit att skapa ett underlag för Hjo kommuns översiktliga planering. Resultatet av studien tydliggör vilka strukturella processer som påverkar arbetet med folkhälsa, men även hur utformningen av folkhälsomålen kan påverka den fysiska planeringens beaktande av folkhälsan. Resultatet åskådliggör även faktorer i den fysiska miljön som påverkar barns förutsättningar till fysisk aktivitet, liksom vikten av beaktandet av barnkonventionen.

ABSTRACT
How does national public health objectives cooperate with spatial planning, and in which way can public health objectives be considered in order to improve the conditions for increasing physical activity in children?

This study is a case study in the municipality of Hjo. The starting point of the study is the municipal public health problem which indicates that there is a high prevalence of obesity in children. The intention is to examine the organizational processes that can underpin the municipal work of public health objectives, as well as to find out which factors in the built environment that can establish the conditions for children's physical activity. The purpose of this study was to provide a basis for the conceptual planning for the municipality of Hjo. Results of the study illustrates the structural processes that affect the work of public health, but also how the design of public health objectives may influence on the physical planning considerations of public health. The result also illustrates factors in the built environment that affect children's opportunities for physical activity, but also the importance of taking into account of the Convention on the Rights of the Child (CRC).

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Hållbar utveckling - Sustainability\Strategic Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Folkhälsa, folkhälsomålen, barnkonventionen, fysisk planering, fysisk aktivitet, aktiv transport, grönstruktur, övervikt, Public health, public health objectives, the Convention on the rights of the child (CRC), spatial planning, active transport, green

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xka9f
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
Examinator / Examiner: Ingrid Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012lorentzon.pdf (9991 kB, öppnas i nytt fönster)