Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Johansson , pp. 52. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Emelie Johansson
Titel / Title: Malmö genom Norra Sorgenfri
Abstrakt Abstract:

Norra Sorgenfri är ett av de få områden som
fortfarande visar spår från Malmös tid som
Industristad. Under de senaste åren har Malmö
genomgått en dramatisk förändring mot en
mer internationell och pulserande stad med
fokus på hållbarhet och god stadsmiljö. Norra
Sorgenfri är nästa område att stå på tur i Malmös
förnyelsearbete. Detta område är idag ett industri
- och verksamhetsområde beläget strax sydost
om Malmös stadskärna. På grund av att allt fler
verksamheter har flyttat eller lagt ner, står idag
många byggnader tomma. Detta har lett till att
området blivit ganska nedgånget och upplevs som
tomt och öde. Den storskaliga strukturen med
breda gator, avsaknad av gröna ytor och relativt
mycket trafik, gör att få människor rör sig i denna
del av Malmö.
Min uppgift i det här arbetet har varit att analysera,
diskutera och ge förslag på hur man kan göra Norra
Sorgenfri till en levande och attraktiv stadsdel att
bo, leva, arbeta och turista i. Hur gör man detta
område till en mötesplats för alla malmöbor och
en plats som lockar besökare både i och utanför
staden? Området är tänkt att få en urban karaktär
med blandat butiker, bostäder, verksamheter och
kultur/nöjen.
För mig är de offentliga platserna en viktig
byggsten i skapandet av levande städer, det är på
dessa platser människor får möjlighet att ses och
synas och det är dessa platser vi som planerar
staden har möjlighet att påverka. Bland annat är
det teorin om den blandade täta och urbana staden
som enligt mig på bästa sätt kan leva upp till alla
de aspekter jag tar upp och kommit fram till i mitt
arbete.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: mötesplats, social hållbarhet, offentligt liv, attraktiv stad, blandstad, rum, identitet, stråk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/12/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00