Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kashif Manzoor Qureshi; Muhammad Irfan MCS-2009-15, pp. 79. COM/School of Computing, 2009.

The work

Författare / Author: Kashif Manzoor Qureshi, Muhammad Irfan
kaas78@yahoo.com, irfan4u43@hotmail.com
Titel / Title: Usability evaluation of e-learning applications, A case study of It’s Learning from a student’s perspective
Översatt titel / Translated title: Användbarhet utvärdering av e-lärande program, En fallstudie av It's Learning från en studerandes perspektiv
Abstrakt Abstract:

The basic purpose of e-learning applications is to deliver knowledge, share information and help learners in their learning activities in an effective and efficient way by involving advanced electronic technologies. Usability of e-learning applications is of great significance because their success depends upon basic usability principles. The criteria for judging the success can be defined by user satisfaction level after the user’s interaction with interface of e-learning system. In this research report we present the results of a usability evaluation of an e-learning system. Appropriate use of usability evaluation methods according to given scenarios is an important aspect of this report. Both end-users and usability experts participated in our study, during which we used different methods for usability evaluation of specific e-learning platform It’s Learning. The authors give recommendations for the improvement of It’s Learning after validating the results of methods used for usability evaluation. Moreover, the authors discuss the areas of e-learning with relation to usability where future could be more beneficial to learners by involving and adopting new technologies.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det grundläggande syftet med e-learning-program är att förmedla kunskap, utbyta information och hjälpa eleverna i deras lärande på ett effektivt och ändamålsenligt sätt genom att involvera avancerad elektronisk teknik. Användbarhet av e-lärande som är av stor betydelse för att deras framgång beror på grundläggande användbarhet principer. De kriterier för bedömning av hur framgångsrik kan definieras genom användartillfredsställelse nivå efter användarens interaktion med gränssnittet för e-lärande system. I denna forskning rapport presenterar vi resultaten av en användbarhet utvärdering av ett e-learning system. Lämplig användning av användbarhet utvärderingsmetoder enligt fastställda scenarier är en viktig aspekt av denna rapport. Både slutanvändare och användbarhet experter deltog i vår studie, då vi använde olika metoder för användbarhet utvärdering av e-learning plattformen It's Learning. Författarna ge rekommendationer till förbättringar av It's Learning efter validera resultaten av metoder som används för användbarhet utvärdering. Dessutom har författarna diskutera områden av e-lärande med avseende på användbarhet där framtiden skulle kunna vara mer fördelaktigt för de studerande genom att engagera och införandet av ny teknik.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Usability evaluation, e-learning, HCI (Human computer Interaction)

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Sara Eriksen
sara.eriksen@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Kashif Manzoor Qureshi 0046-700511015, Muhammad Irfan 0046767142792