Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Björned , pp. 74. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Magnus Björned
Titel / Title: Mölndals centrum - stadsförnyelse i en svensk förstad
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Titel: Mölndals Centrum – Stadsförnyelse i en svensk förstad
Författare: Magnus Björned
Kurs: Kandidatuppsats FM 1402
Institution: Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona
Handledare: Gunnar Nyström
Datum: 2010-05-17
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och ge förslag till en trygg, funktionsblandad och konkurrenskraftig stadskärna i en kommun som angränsar till en större svensk stad.
Metod: Att genomföra en SWOT-analys samt att göra en litteraturstudie på böcker skrivna av Jan Gehl, Gordon Cullen och Kevin Lynch. Att se över Mölndals Stads förslag till stadsförnyelse i Mölndals Centrum och utveckla detta.
Resultat: Rekommendationer och förslag på åtgärder har arbetats fram med utgångspunkt från analyser och Mölndals stads planförslag.
Nyckelord: Stadsförnyelse, Mölndals centrum, en trygg stad, en funktionsblandad stad, en konkurrensstark stad, SWOT-analys

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Mölndals centrum, centrumförnyelse, den goda staden, den trygga staden, den konkurrensstarka staden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/21/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete slutversion juni 2010.pdf (3340 kB, öppnas i nytt fönster)