Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Norlander , pp. 53. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Cecilia Norlander
ceno09@student.bth.se
Titel / Title: Från otryggt till tryggt - analys och förslag till förbättring av Levgrensvägen i centrala Göteborg
Abstrakt Abstract:

Eftersom frågan om trygghet är en mycket viktig fråga som kopplas till demokrati och jämställdhet – om allas rätt att få använda staden så som de önskar, utan att stanna inomhus på grund av rädsla – så har i detta arbete undersökts vilka faktorer i den fysiska miljön som
påverkar upplevelsen av trygghet. Arbetets fallstudie består av ett stråk i centrala Göteborg som har analyserats ur trygghetsaspekten.

Genom intervjuer, platsbesök och en undersökning av litteraturoch myndigheters bild av trygghet, har en platsanalys gjorts och ett antal gestaltningsprinciper för utformning av tryggare stadsrum, tagits fram. Dessa har sedan applicerats på fallstudie-stråket för att visa hur känslan av trygghet skulle kunna höjas där.

Efter detta arbetes genomförande har det kunnat konstateras att den fysiska miljön har ett påverkan på den upplevda tryggheten, samt att fysisk planering erbjuder ett antal verktyg för att öka trygghetsupplevelsen. Dock ligger en stor del av den upplevda tryggheten hos den enskilda individen och dess personliga bakgrund och erfarenheter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: Trygghet, otrygghet, fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xed3b
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012norlander.pdf (9519 kB, öppnas i nytt fönster)