Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Hellström , pp. 34. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Anna Hellström
guohua.bai@bth.se
Titel / Title: The Accessibility on Community Websites -for Moderate Mentallly Impaired People
Översatt titel / Translated title: Tillgängligheten på Kommunernas Hemsidor -för Moderat Utvecklingsstörda
Abstrakt Abstract:

This report will focus upon the area with in computer science called human-computer interaction (HCI). This is an area that takes on, among other things, the accessibility issues when it comes to people's interactions with computers.

The purpose with this report is to bring attention to the subject of known guidelines, concerning website development for disabled, moderate mentally impaired, and how these may be used to make the information on community websites more accessible.

The report will address communities using the Internet to publish information to the public. It will also address the developers of these communities' websites, system developers in general as well as other interested parties.

During the writing of this report the Blekinge community websites have been analysed, interviews with teachers at an upper secondary school for mentally impaired has been made, inquiries sent out to the developers of the communities' websites and to the ones responsible for the information flow between the communities and the moderate mentally impaired. In order to falsify / verify the hypothesis a test group consisting of moderate mentally impaired was arranged, who looked at an original community websites as well as redesigned versions of the same website created after known guidelines concerning website development for disabled, in this case the moderate mentally impaired.

The findings were that necessary changes, guidelines to make the information more accessible on the communities' websites, are easy to find as well as easy, probably, not very expensive to implement. The conclusion is therefore that "by using known guidelines concerning website development for disabled people, the information on the communities' websites can be made more accessible for moderate mentally impaired".

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med denna rapport är att belysa ämnet, kända riktlinjer angående utveckling av webbsidor för handikappade. Samt hur dessa kan användas för att göra informationen på kommunernas hemsidor mer tillgänglig för moderat utvecklingsstörda. Under arbetet med denna rapport har Blekinge kommuners webbsidor blivit analyserade, intervjuer och enkäter utförts med berörda inom handikappomsorg och kommunerna. En test grupp bestående av moderat utvecklingsstörda bildades vilka koncentrerade sig på en kommuns webbsida i original samt på ny designade versioner av den samma vilka konstruerats efter de kända riktlinjerna, angående utveckling av webbsidor för handikappade. Funnet blev att ?genom användandet av kända riktlinjer angående utveckling av webbsidor för handikappade, kan informationen på kommunernas hemsidor bli mer tillgänglig för de moderat utvecklingsstörda?. Vidare konstaterades även att de nödvändiga förändringarna, riktlinjer för att göra informationen mer tillgänglig, är lätta att finna samt lätt, därmed t

roligen, inte särskilt dyra att implementera.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society

Nyckelord / Keywords: Websitedevelopment, Accessible websites, Guidelines for accessible websites, Moderate mentally impaired, Communities

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Internationell ADB/International IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Hermansson
Birgitta.Hermanson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Mobil: 0709-621 321

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: