Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Olsson; Ida Persson , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Emma Olsson, Ida Persson
eos@bth.se, ida_501@hotmail.com
Titel / Title: Kommunikation om kommunikation - medarbetares upplevelser av vad som påverkar kommunikationen mellan dem och deras chef
Översatt titel / Translated title: Communication about communication - co-workers experiences of what affects the communication between them and their manager
Abstrakt Abstract:

Our study aimed at gaining insight of co-workers experiences of different factors that affects the verbal communication and leads to dialogue and misunderstanding between co-workers and their managers. The empirical material was gained from semi-structured interviews with co-workers at various departments within the same organization. We used a hermeneutic interpretive approach and our data was analyzed concerning different factors affecting communication.

The result has been interpreted using the theories of deliberative conversations and dialogue competence. We have also used Illeris theory of learning. The result shows a number of factors that affects communication between co-workers and managers. These are: mental and physical distance, workload and stress, ability to listen, ability to understand other people’s experiences, ability to adapt to a situation and ability to verbally express themselves clearly.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vårt syfte med studien var att söka förståelse för medarbetares upplevelser av vad som påverkar den verbala kommunikationen, och leder till dialog samt missförstånd, mellan dem och deras chefer. Studien har en hermeneutiskt tolkande ansats. Vi samlade in datamaterialet med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Informanterna arbetar på olika avdelningar inom samma förvaltning.

Resultatet har tolkats med hjälp av teorierna om deliberativa samtal och dialogkompetens. Vi har även använt Illeris teori om lärande. I resultatet presenteras faktorer som påverkar kommunikationen mellan medarbetare och chef. Dessa är: mentala och fysiska avstånd, arbetsbelastning och stress, förmågan att lyssna, förmågan att förstå samtalspartens upplevelser, förmågan att anpassa sig till situationen samt förmågan att kunna uttrycka sig tydligt verbalt.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: deliberativa samtal, dialog, dialogkompetens, lärande, medarbetare och chefer, missförstånd, verbal kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 12/29/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hélene Ivarsson
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kommunikation om kommunikation.pdf (377 kB, öppnas i nytt fönster)