Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Clarberg; Pontus Granlöf , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Frida Clarberg, Pontus Granlöf
Titel / Title: Att leva med en person med demenssjukdom - Hur närståendes livsvärld påverkas av att vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boende
Abstrakt Abstract:

Det har visat sig att närstående som vårdar en person med demenssjukdom använder i större utsträckning psykofarmaka samt löper större risk att drabbas av depression. Känslor av otillräcklighet, skuld, dåligt samvete och skam är vanligt. Att leva med en person med demenssjukdom kan göra det svårt att tillgodose sitt eget sociala behov vilket kan leda till ensamhet som i sin tur leder till sämre hälsa och lägre livskvalitet. Syftet med studien var att belysa livsvärlden för närstående som vårdar en person med demenssjukdom i ordinärt boende. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades utifrån en kvalitativ innehållsanalys där det manifesta innehållet identifierades. Resultatet visade att närstående som vårdar en person med demenssjukdom i hemmet tyckte att det svåraste var den sjukes personlighetsförändring. Ensamheten som blev till följd av minskat socialt engagemang påverkade de närstående negativt. Av de närstående krävdes ökat ansvar för den sjuke och dennes tillhörigheter. Detta ledde till ständig övervakning för att förvissa sig om att till exempel den sjuke inte gick vilse eller stoppade på sig varor i affären. Sammanfattningsvis visade det sig att närståendes livsvärld förändrades då de vårdar en person med demenssjukdom i ordinärt boende.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Demens, närstående, livsvärld, börda, ordinärt, boende

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Monika Nilsson
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fridac_pontusg.pdf (449 kB, öppnas i nytt fönster)