Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ola Swärdh , pp. 97. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Ola Swärdh
swardh@home.se
Titel / Title: Helsingborgs norra infart, omvandling av en infartsled till stadsgata
Abstrakt Abstract:

Helsingborgs norra infartsled håller idag motorvägsstandard långt in i staden. I samband med utbyggnaden av ett större område (Mariastaden) i infartsledens närhet föreslås en omvandling av infartsleden och dess närområden. Infarten utformas som stadsgata i de centrala delarna, och befintliga verksamhetsområden längs vägen omvandlas till områden med blandade funktioner som handel, kontor, bostäder och verksamheter. På grund av en osäkrer framtida trafiksituation föreslås två alternativa bebyggelseförslag, som sedan jämförs med varandra och en slutsats dras. slutsatsen är att områden utanför planområdet måste utredas innan beslut fattas om vilket förslag som är att föredra.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Helsingborg, Trafik, Infartsled, Omvandling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Carolin Folkesson
carolin.folkesson@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Helsingborgs stad
Anmärkningar / Comments:

De bifogade filerna utgör examensarbetet i sin helhet, men i en upplösning som är anpassad för att läsas på skärm. Önskas rapporten i bättre upplösning, var vänlig kontakta författaren på e-post: swardh@home.se