Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Norén , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Martin Norén
Titel / Title: Utrymme för lärande/En fallstudie av ett underhållsföretag
Översatt titel / Translated title: Room for learning/ A case study of an organisation
Abstrakt Abstract:

Förutsättningar för lärande i en organisation beror på dess utformning. För att arbetstagarna i en organisation ska få möjlighet för lärande i sin arbetssituation måste den var utformad på det sättet att den ger förutsättningar till detta. Uppsatsens syfte är att undersöka hur en organisations utformning påverkar sina arbetstagares förutsättningar för lärande. Uppsatsen utgörs utav en fallstudie av ett underhållsföretag. De frågeställningar som har användes till hjälp för att nå syftet var: hur var organisationen utformad? Hur upplevde arbetstagarna utrymmet för lärande i organisationen? Denna uppsats har en hermeneutisk ansats. Detta beroende på viljan att få förståelsekunskap om det studerade. De datainsamlingsmetoderna som användes var intervjuer samt en deltagande observation. De personer som intervjuades och studerades var en chef för underhållsföretaget och fem av dess arbetstagare. Resultatet av studien visade att företaget hade en utformning som innebar att arbetsuppgifterna i detta för det mesta bjöd på utmaning. Det rådde en stor grad av handlingsfrihet i företaget, där tagandet av egna iniativ tilläts och ett minimum av styrande från överordnader tillämpades. Arbetsklimatet var till stor del sammanbetsinriktat. Den utformning som underhållsföretaget hade i studien innebar att dess arbetstagare upplevde att det rådde goda förutsättningar för lärande i detta.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The opportunities for learning for the employees in a organisation depends on its design. The design is important for its way to make opportunities for learning. This essays purpose was to see how a organisations design influences its employee’s opportunity for learning. The essay is in a form of a case study and studies a enterprise. The questions that I had for help to reach my purpose were: how was the organisation designed? and how does the employee experience the room for learning? This essay is based on hermeneutic tradition. This because of my interest to create understanding and knowledge. The methods who was used to get data was interviews and observations. That persons who was interviewed and studied was one of the bosses for the enterprise and five of its employees. The result of the study showed that the enterprise was designed in a way where its tasks offered challenge. It was a great deal of freedom for the employees in the enterprise. Own initiatives was allowed and a minimum of guidance of any superiors took place. The working environment was for the most co-operated. The design that the enterprise had in the study implied that its employees experienced that the conditions for learning was good.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Arbetstagare, företag, lärande, organisation, utformning, Design, employee, enterprise, organisation, learning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter
Examinator / Examiner: Berthel Sutter/Helené Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats.pdf (417 kB, öppnas i nytt fönster)