Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

HeleneGustafsson; Jörgen Karlsson , pp. 35. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: HeleneGustafsson, Jörgen Karlsson
Titel / Title: Arbete – möjlighet, rättighet, skyldighet… - En studie av hur unga ser på arbete och arbetsliv
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte var att undersöka hur unga människor ser på arbete och arbetslöshet. För äldre generationer är arbetet förutom en källa till försörjning även en stor del av individens identitet, och att sakna arbete innebär ett socialt utanförskap. Har arbete samma betydelse för dagens ungdomar, eller har den höga ungdomsarbetslösheten medfört en normförskjutning så att en arbetslös inte uppfattas som avvikande?
För att få svar på frågan intervjuade vi nio ungdomar, såväl arbetslösa som arbetande och stu-derande, om hur de ser på saken. Vi utgick från ett induktivt perspektiv inspirerat av grundad teori, där vi eftersträvade en öppenhet inför empiriska data som framkom i våra intervjuer. När vi analyserade vårt material kom vi fram till att våra informanter delar äldre generationers uppfattning, den som är arbetslös saknar delaktighet i samhället och är en outsider i såväl ekonomisk som social synvinkel.
Vi kunde också urskilja ett flertal teorier, exempelvis Baumans tankar kring såväl konsumism som individualisering av kollektiva problem, och Foucaults teorier om makt och maktlöshet.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Arbete, arbetslöshet, utanförskap, ansvar, utbildning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vma98
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustafsson.pdf (427 kB, öppnas i nytt fönster)