Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Celik; Daniel Sandström , pp. 49. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Elin Celik, Daniel Sandström
elin.ce@celik.net, daniel.sandstrm@gmail.com
Titel / Title: Planeringens möjligheter - hur tänker planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering?
Abstrakt Abstract:

Göteborg är en av Europas mest segregerade städer (Andersson m.fl. 2009, s. 7); inkomstsvaga, ofta utlandsfödda bor i hyresrätter i förortsstadsdelar medan de ekonomiskt starka har sina egnahemsområden eller bor i innerstaden. I jämförelse med andra liknande städer i Europa är Göteborg starkt segregerat. Mer än hälften av regionens bostadsområden består till 90 procent av bara en upplåtelseform, de flesta av dem är egnahemsområden, vilket placerar Göteborg i en särställning. Klyftorna mellan fattiga och rika invånare i regionen snarare ökar än minskar.
Vi, Elin och Daniel, som göteborgare och framtida planerare, vill förstå varför åtgärder mot segregation tycks ge så lite resultat trots alla goda föresatser. Med denna uppsats vill vi undersöka vilket stöd det finns för föreställningen att stadens utformning, den fysiska strukturen, kan påverka den sociala strukturen (och främst segregation). Vi vänder oss till ett antal forskare för att få de teoretiska utgångspunkterna och till planerare i Göteborg för att få deras syn på möjligheter och tillämpningar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Göteborg, Segregation, Integration, Mångfald, Utformning, Offentliga rum, Privata rum, Identitet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ktrrj
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Examinator / Examiner: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00