Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Lager; Jonna Kignell , pp. 232. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Sara Lager, Jonna Kignell
anita.larsson@bth.se
Titel / Title: KARLSLUND - EN PÅ MILJONEN! - Att planera för framtiden i ett miljonprogramsområde
Abstrakt Abstract:

Under 1960-talet rådde en stor bostadsbrist i Sverige. För att lösa problemet fattade riksdagen 1964 ett beslut om att en miljon nya bostäder skulle byggas under en tioårsperiod fram till 1975. Detta kallades för ”miljonprogrammet”. Redan innan miljonprogrammet var färdigutbyggt uppkom en stark kritik av de nya bostadsområdena. Visuell monotoni, tristess och isolering var vanligt förekommande ord. Problem i form av tomma lägenheter, stor omflyttning och segregation har med tiden blivit vanliga och hamnat i fokus för massmedias intresse.

Utgångspunkten för detta examensarbete har varit att ta fram ett planförslag för den framtida utvecklingen av miljonprogramsområdet Karlslund i Landskrona kommun. För att inte planera utifrån förutfattade meningar har vi lagt stor vikt vid att inte utgå från den allmänt negativa bild av miljonprogrammet som ofta getts i massmedia. Stor fokus har legat på att ge en bred och objektiv bakgrundsbeskrivning av denna tids byggande. Det är viktigt att komma ihåg att miljonprogrammet inte enbart består av det storskaliga, och monotona utan faktiskt representerar en stor mångfald av olika hustyper, skalor, material, former och uttryck. Det är också viktigt att förstå de goda intensioner som fanns med miljonprogrammet och inte låta problemen överskugga de kvaliteter som faktiskt skapades. Efter 1975 försköts bostadsföretagens roll och uppgift snabbt från nybyggande till förvaltning, underhåll och förbättringsåtgärder. Sedan problemen i miljonprogrammets områden började uppmärksammas och kritiken tog fart i början av 1970-talet har ett otaligt antal förnyelseprojekt genomförts runt om i landet i syfte att komma till rätta med problemen och höja områdenas attraktivitet. Åtgärderna har haft en mycket stor spännvidd och omfattar allt från mindre förändringar i utemiljöerna till totala ombyggnationer och rivningar. Från mitten av 1980-talet blev omfattande ombyggnationer mycket vanliga och inte sällan byggdes hela miljonprogramskaraktären bort i syfte att minska områdenas dåliga rykte. När det gäller förnyelsearbetet idag är det allt fler som börjar betona att det finns ett kulturhistoriskt värde även i miljonprogrammets bebyggelse och att det är viktigt med ett varsamhetsperspektiv vid alla typer av åtgärder. I varsamhetsbegreppet innefattas även ett varsamt förhållningssätt gentemot de boende i området. Det är viktigt att inte glömma bort att för dem som bor i dessa områden utgör miljonprogrammet en del av deras rötter och identitet.

Utifrån de viktiga bakgrundskunskaper, som vi skaffat oss i det inledande skedet av examensarbetet, har vi kunnat göra en välgrundad analys av de egenskaper som är specifika för just Karlslund och föreslå åtgärder som vi anser lämpliga för att utveckla området vidare som en attraktiv del av Landskrona. 1997 kopplades Landskrona in på Västkustbanan och blev därmed en del av den expanderande Öresundsregionen. I och med detta flyttades Landskronas tågstation ut från centrum till stadens utkant, endast 1,5 kilometer från Karlslund. Med utgångspunkt i detta nya, unika läge för Karlslund föreslår vi en utveckling och förtätning av området med totalt cirka 725 nya bostäder. Dessa utgörs av flera olika hustyper och upplåts både som hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. På så sätt skapas ett bredare bostadsutbud och möjligheter till en mer varierad befolkningssammansättning. En viktig del av planförslaget består också i att skapa bättre kopplingar mellan Karlslund och övriga staden. En satsning på bra gång- och cykelförbindelser mot tågstationen, centrum, havet och andra viktiga rekreationsområden är viktiga för att ta tillvara de annars korta avstånden till dessa målpunkter. Även inom området föreslås ett sammanlänkande gång- och cykelstråk. Det så kallade ”Magnoliastråket” länkar samman Karlslunds fyra delområden och bidrar till att skapa en identitet för området. Stråkets rörelse och aktivitet stärks genom fyra nya anslutande torg och mindre platsbildningar. Utmed stråket nyskapas eller omgestaltas också tre parker med olika karaktär. En ny, tydlig entré skapas in till Karlslund som leder direkt upp till stadsdelstorget. Det tidigare torget har getts ett helt nytt läge för att kunna utgöra blickpunkten för den nya entrégatan och därmed bli det första man möts av när man kommer till området. Välkomna till Karlslund – en på miljonen!

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: miljonprogram, Landskrona, Karlslund, planförslag, bebyggelseförtätning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/06/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
thomas.hellquist@comhem.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Vi vill gärna ha dokumenten i arkiv-ex i den ordning som bifogats nedan.