Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erik Mejer , pp. 39. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Erik Mejer
Titel / Title: Järnväg genom samhället Torsås
Abstrakt Abstract:

I detta arbete har järnvägens effekter som trafiksystem
studerats och vad samhället Torsås anbelangar
är det tydligt att stora möjligheter kan skapas med en återupprättad
spårbunden trafik. Grundförutsättningarna för kommunen och samhället
skulle förändras drastiskt, både på lokal, regional och nationell
nivå. Både kapaciteten att komplettera sin omvärld såväl som att kunna
konkurrera med den, skulle ge samhället och kommunen ett helt nytt
utgångsläge för att utvecklas och växa.
En järnvägssträckning mellan Karlskrona och Kalmar
kan i dagens läge te sig avlägset och vissa viktiga aspekter har också
lämnats utanför denna
avhandling. Dock visar arbetet de stora möjligheterna,
fördelarna och vinsterna av en järnväg för kommunens invånare. Men
även för samhället Torsås fysiska struktur öppnas nya dörrar genom
möjligheterna att skapa nya lösningar för platser, stråk och boenden
som kan präglas av det moderna,
kretsloppsbaserade och hållbara samhället kommunen vill skapa.
Att i framtiden förbättra den globala klimatsituationen,
de nationella miljöproblemen, de regionala
arbetsmarknaderna, den lokala livsmiljön samt individens möjligheter
är en mycket stor utmaning.
I många aspekter kan den antas inom ramarna
för fysisk planering. Arbetet visar att samhällen
med en spårbunden kollektivtrafik mycket väl kan vara ett viktigt steg
att ta för att kunna anta denna utmaning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Järnväg, resecentrum, tåg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/18/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00