Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hilda Petersson , pp. 72. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Hilda Petersson
hildapetersson@hotmail.com
Titel / Title: Hur uppnås ekologisk hållbarhet? Samverkan & Motkrafter
Översatt titel / Translated title: How to achieve ecological sustainability?
Abstrakt Abstract:

Begreppet hållbar utveckling har växt fram kring orsaker och lösningar för globala försörjnings- och deponeringskriser. Begreppet är mycket brett och diskuteras runt om i världen. Diskussionen om hur samhället ska uppnå en hållbar utveckling har påverkat fysisk planering och trafikplanering. Grunden till en hållbar utveckling ligger i en samordnad och miljöanpassad bebyggele- och trafikplanering. Det är bland annat viktigt att det finns förutsättningar för en effektiv och miljöanpassad kollektivtrafik och ett effektivt gång- och cykeltrafiknät. Jag tar i uppsatsen upp olika strategier och metoder som finns för att göra staden mer ekologisk hållbar, men också de utvecklingar som går mot en ohållbar utveckling.

Det är viktigt att hitta de fysiska strukturerna som får stadsutvecklingen att leda mot ett hållbart samhälle. Många forskare talar för den täta staden eftersom bilberoendet då minskar, hushåller med markresurserna och på det viset minskar vår negativa inverkan på miljön. Vid förtätning av städer ökar konkurrensen på mark. Det kan då finnas risk att grönytor bortprioriteras. Det är viktigt att grönområden planeras in tidigt i processen så att de inte ”glöms bort”.

Malmö stad har som mål att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att bibehålla en koncentrerad stad. Malmö har även som mål att göra staden mer cykelvänlig och bygga stadsmässig tätbebyggelse resurssnål och utveckla ett mer miljöanpassat transportsystem.

Norra Sorgenfri är ett gammalt industriområde som ska förnyas. Målet är att skapa en sammanhängande bebyggelse med innerstadskaraktär. Planeringsarbetet har dock varit komplicerat på grund av områdets alla fastighetsägare. Det har ibland varit svårt för kommunen, fastighetsägarna och exploatörer att föra en öppen dialog och tillsammans komma överens.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Ekologisk hållbarhet, Trafikplanering, Fysisk planering, Norra Sorgenfri, Malmö

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbetearkiv.pdf (2594 kB, öppnas i nytt fönster)