Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Karlsson , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Linda Karlsson
Titel / Title: Att skapa motivation - En litteraturstudie om faktorer som påverkar motivationen hos personer med diabetes typ 2
Abstrakt Abstract:

Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat stort de senaste åren. Idag har cirka 300 000 av Sveriges befolkning sjukdomen och varje år läggs nära sju miljarder av vårdbudgeten på sjukdomen och dess komplikationer. En stor del av behandlingen finns inom ramen för egenvården och individen har ett stort personligt ansvar, men ansvaret med att skapa ett hållbart livsmönster kräver stöd och hjälp. Tidigare studier visar att det finns ett gap mellan den information som vårdpersonalen ger och det livsmönster som personerna har. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar motivationen för egenvården hos personer med diabetes typ 2. Författaren vill därigenom öka informationen kring aspekter som sjuksköterskan i sin profession bör beakta vid motivationsarbete med personer med diabetes typ 2. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie baserad på fem kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar, vilka är analyserade med inspiration av Friberg (2006) och Graneheim och Lundman (2004). Resultatet visade att vid motivationsarbete är det av stor vikt att välja ett bra arbetssätt/metod, ha god kompetens, involvera familjen och ge stöd, stärka individens självkänsla samt att identifiera hinder och upprätta realistiska mål. Slutsatsen är att motivationsarbete är ett komplext arbete som utgår ifrån individens individuella förutsättningar. Välutbildad personal är mycket viktigt för att i framtiden kunna möta behoven hos den alltmer ökande andelen personer med diabetes typ 2.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, Typ 2, Livsstil, Motivation, Psykologisk, hälsa, Sjuksköterska, Utbildning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lindak_2.pdf (660 kB, öppnas i nytt fönster)