Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susanne Ekstrand; Christina Hansson , pp. 46. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Susanne Ekstrand, Christina Hansson
mda98sek@student.bth.se, mda98cha@student.bth.se
Titel / Title: Design och utveckling av IT-verktyg - ger ringar på vattnet i en organisation
Abstrakt Abstract:

This Bachelor Thesis in the area of Computer Science and Work Science describes the process of design and development of an IT-tool between the municipality of Ron-neby and TietoEnator a development and consultancy firm, the Gothenburg office.
The thesis focuses mainly on the cooperation between the consultant designer and the local municipal. Through cooperation, the organisation is incorporated into the tool and the tool is incorporated into the organisation. Concepts that are central in this thesis are design, cooperation and tailoring. A question raised is, if distance work and extensive cooperation might be a good way of working in the process of design and development, when the organisation is being incorporated into the tool. Advan-tages and disadvantages of this way of working are discussed.
Our studies show that distance work is a good complement for personal meet-ings between designer and co-developer. There are several advantages and disadvan-tages with distance work. Through cooperation, the co-developer gains the advantage of being able to affect the tool through proposals of design. This also gives an in-creased opportunity for tailoring in the future.
The support to the co-workers in the organisation is important for how the tool will be received. The long-term aspect of the process of design and development of IT is of importance when organisations continually develop and change over time. The IT-tool ought to be flexible and tailorable.
In the end of this thesis, some proposals are given concerning cooperative proc-esses of design and development, on the basis of our studies during the work with this Bachelor Thesis.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta kandidatarbete i datavetenskap och arbetsvetenskap, beskriver design- och utvecklingsprocessen av ett IT-verktyg mellan Ronneby kommun och konsultföretaget TietoEnator, Göteborgskontoret.
Rapporten behandlar samarbetet mellan konsult och medutvecklare. I samarbetet förs organisationen in i verktyget och verktyget i organisationen. Begrepp som är centrala i detta samarbete är design, medutveckling och tailoring. En frågeställning som följer rapporten är om distansarbete och medutveckling kan vara ett bra arbetssätt vid design och utveckling av programvara, då organisationen ska föras in i verktyget, samt vilka för- och nackdelar som kan finnas med detta arbetssätt.
Våra studier visar att distansarbete är ett bra komplement till personliga möten mellan konsult och medutvecklare. Det finns flera för- och nackdelar med distansarbete. Genom medutvecklingen ges medutvecklaren möjlighet att påverka verktyget genom att komma med designförslag som ger en utökad anpassningsbarhet för framtiden. Förankringen hos medarbetarna i organisationen är betydelsefull för hur de kommer att ta emot verktyget. Långsiktigheten i design- och utvecklingsprocessen har betydelse då organisationer kontinuerligt förändras över tid. Verktyget bör därför vara flexibelt och anpassningsbart.
I slutet av rapporten ges förslag på hur en design- och utvecklingsprocess bör genomföras, utifrån författarnas studier under kandidatarbetet.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Distansarbete, designprocess, medutveckling, samarbete, tailoring, customization, IntraInfo, IntraDok

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sara Eriksén, Kari Rönkkö
sara.eriksen@bth.se, kari.ronkko@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Ronneby kommun
Anmärkningar / Comments:

Christina Hansson, from 010806 christina.hansson@bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sammansattalliett_ver2.pdf (690 kB, öppnas i nytt fönster)