Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magda Kalac Karlsson , pp. 24. Inst. för humaniora och samhällsvetenskap/Dept. of Humanities and Social Science, 2004.

The work

Författare / Author: Magda Kalac Karlsson
Titel / Title: Hedersmord
Abstrakt Abstract:

Hedersmord är ett fenomen som fått mycket utrymme i media. Massmedia belyser betydelsen av kulturen i förhållande till mäns makt och relaterar detta till hedersmord. Media har stor inverkan på våra uppfattningar och därför är intresset att se vilka uppfattningar och kunskaper samt hur man vet det man vet, innehar informant gruppen, bestånde av fem kvinnor och fem män. Syftet med denna studie är alltså att beskriva fem kvinnors och fem mäns uppfattningar kring hedersmord.
Metoden är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Undersökningen omfattade intervjuer med fem kvinnor och fem män. Informanterna har valt ut genom ett strategiskt urval och individuella informations intervjuer genomfördes.
Patriarkat och genusteori samt kulturteori presenteras i bakgrunden, då det är dessa perspektiv som oftast omnämns i media. Förhållningssättet i denna undersökning har varit av abduktiv karaktär, då teoretiska perspektiv presenteras i bakgrunden, vilka sedan relateras till den kvalitativa analysen, men de teoretiska perspektiven är inte utgångspunkten i datainsamlingen.
Resultatet, som redovisas i kategorier, visade att den bild informanterna skapat sig av hedersmord, är främst genom massmedia. Informanterna kopplade hedersmord till kultur och religion. Men även kopplingar till bland annat kvinnosyn, grupptryck samt heder och skam gjordes. Informanterna uttryckte att kulturen och religionen styr mycket i människornas liv, så som olika handlingar och beteende. Människo- och kvinnosynen kan också vara faktorer som ligger bakom orsakerna till hedersmord. Var man kommer från, vilken uppfostran man fått och vilken människosyn föräldrarna och omgivningen förmedlat påverkar handlingar så som hedersmord. Kunskapen och fakta om hedersmord har informanterna fått främst genom massmedia, men även genom muntliga berättelser.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Sociology

Nyckelord / Keywords: hederskultur, hedersmord, kultur, massmedia, patriarkat, våld mot kvinnor.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för humaniora och samhällsvetenskap/Dept. of Humanities and Social Science
Inst. för humaniora och samhällsvetenskap S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihs/