Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Mattsson; Tobias Persson , pp. 50. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Linda Mattsson, Tobias Persson
mda98lma@student.bth.se, mda98tpe@student.bth.se
Titel / Title: Användare från båda håll ? Utökat informationsstöd inom design av registreringsprocesser
Översatt titel / Translated title: Users from both ways ? Increased informationsupport within design of registrationprocesses
Abstrakt Abstract:

During spring 2001 we have been involved with our bachelor thesis at Doberman Digital Agency, an Internet related webdesign company. We have focused our work on the registration process via digital medias such as the Internet. During our workprocess we have been conducting a number of studies and analyses of workrelated materials. Ethnographical methods such as structured interviews and participant observations were primarily used in our work. We also widely used brainstorming in our designprocess. Active participation in workshops and design sessions have been progressive factor to us when it comes to collecting basematerial for both mock-up and prototyping work, but also in the writing of the actual report.
Our goal has been to brake the traditional view on today?s design of registrations and this in turn has brought forth new ways of thinking in this area. We wanted to explore the possibilities of replacing the traditional registrationprocess with such a process that would still make the user feel safe in the environment, and still be differentially noticeable
Through the use of metaphoric design in our work we have been able to produce alternative solutions and ways of looking upon registration design. We have foregone the traditional physical formregistration way as a starting point for new and innovative digital ideas and thoughts. From a human standpoint the most central part of our study has been the many aspects and ways of viewing today?s registration design. We have sought to produce a better way of cooperation between the involved parties of a registration, namely the user and the serviceproducer. We think that a better way of communicating is paramount when it comes to satisfy the needs and demands of both the parties.
In this report we will be showing our suggestions to improvements within the digital registration process. This has come out from our work with material from interviews, literature, self-experience and of course prototyping.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vi har under vårterminen 2001 varit på webbyrån Doberman Digital Agency och utfört vårt kandidatarbete. Vi har i vårt arbete inriktat oss på registreringar och dess förlopp via digitala medier, främst Internet. Under arbetets gång har vi genomfört ett antal studier och analyser. Etnografiska metoder såsom strukturerad intervju och iakttagande observation har använts främst i vårt fältarbete. Även brainstorming har använts mycket i vår designprocess. Aktivt deltagande i workshops och designsessioner har lett fram till material och underlag för både mockup och prototyping men även själva rapportskrivandet.
Vårt mål har varit att bryta den traditionella synen på registreringsdesign och ge upphov till nya tankesätt inom detta område. Vi ville utforska om det verkligen gick att ersätta den traditionella registreringsprocessen med en sådan process som fortfarande gör att användaren känner sig trygg i miljön, men att den utmärker sig på ett sätt som är annorlunda.Genom att använda metafordesign i vårt arbete har vi tagit fram alternativa lösningar och synsätt på registreringar. Den fysiska blanketregistreringen har vi helt bortsett från som utgångspunkt för nya digitala idéer och tankar. Det centrala i vår studie har varit människans olika synsätt och aspekter på dagens registreringssidor. Vi har sökt ta fram ett bättre samspel mellan de båda involverade parterna inom registreringsprocessen, det vill säga användaren och tjänsteproducenten. Vi ansåg att en bättre kommunikation vore nödvändig för att tillgodose båda parternas krav och behov.
I rapporten redovisar vi förslag på förbättringar inom den digitala registreringsprocessen. Detta skedde genom att vi bearbetade material från intervjuer, litteratur, egna erfarenheter ur designarbeten och självklart prototyping.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Registrering, Aspekt, Metafor, Användare, Gränssnitt, Design, Process

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Astrid Selling Sjöberg, Björn Andersson
mailto:bjorn.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Astrid Selling Sjöberg, Björn Andersson, Hans Tap
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Doberman Digital Agency
Anmärkningar / Comments:

Linda Mattsson: 0706-667095, 0481-17095
Tobias Persson: 0455-81612

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: anvandarefranbadahall.pdf (280 kB, öppnas i nytt fönster)