Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Gustav Björeman , pp. 47. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Gustav Björeman
gustav@bjoreman.com
Titel / Title: Att lyssna noga - Analys och omgestaltningsförslag för Kungsplanområdet i Karlskrona
Översatt titel / Translated title: To listen carefully - Analysis and redesign suggestion for the Kungsplan area in Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Arbetet handlar om analys av staden och behandlar frågan om hur man kan analysera staden på ett så heltäckande sätt som möjligt. Jag har använt två olika analysmetoder: Realistisk stadsanalys och Finding lost space. Dessa två består i sin tur av flera mindre delar där olika infallsvinklar ges spelrum. Analysen ska leda fram till ett konkret planförslag, och arbetet behandlar därför hela analys- och designprocessen. Arbetet har organiserats utifrån en arbetsmetod med fyra steg: Historiska studier; Analys av stadens nuvarande rumsliga sammanhang; Syntes samt Planförslag.

Hela analys- och designprocessen genomförs i en verklig stadsmiljö: området kring Kungsplan i centrala Karlskrona. De två analysmetoderna belyser på olika sätt varför området ser ut som det gör. Utifrån behovet av goda stadsrum belyser de också vilka brister som finns och vad man skulle kunna göra åt dessa brister. I avsnittet Syntes kartlägger jag olika principer och förhållningssätt som jag anser är passande för en omgestaltning av Kungsplanområdet. I det avslutande planförslaget konkretiserar jag ett möjligt omgestaltningsförslag med planer och illustrationer. Planförslagets bärande tankar är att skapa vistelsemiljöer och sekvenser av rum genom infogande av nya byggnader och omgestaltning av torgmiljöer.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: fysisk planering, gestaltning, stadsrum, offentliga rum, stadsanalys, finding lost space, realistisk stadsanalys, genius loci, urban design, Kungsplan, Karlskrona, lost space, Trancik, Ellefsen, Tvilde, Norberg-Schulz, typologi, morfologi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/22/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Bilder publiceras med tillstånd av Blekinge Museum och Karlskrona kommunarkiv.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: g_bjoreman_att_lyssna_noga.pdf (10696 kB, öppnas i nytt fönster)