Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Thuresson , pp. 108. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Ida Thuresson
ajdanet@gmail.com
Titel / Title: Att möta staden - en resupplevelse i rumsliga sekvenser
Abstrakt Abstract:

Som trafikant får man många gånger sitt första – och kanske enda – intryck av en stad vid förbifartens trafikplatser. Här återfinns ofta brytpunkter både för körmönster och stadsmönster. Vid trafikplatsen ändras förutsättningarna för bilisterna och deras upplevelse av trafikmiljön och här delar förbifarten stadsbygd från landsbygd.

Detta arbete handlar om hur man kan förbättra intrycket av en stads entré genom fysiska gestaltningsåtgärder. Arbetet syftar till att skapa en metod för att tydliggöra färden till trafikplatsen och vidare in mot staden och göra den till en regisserad resa genom rum. Genom att skapa en styrd sekvens av rum och brytpunkter underlättas förändringen av trafikantens
rumsliga närvaro och intrycket av stadens entré stärks.

Arbetet utgörs av en analys av planeringsförutsättningarna kring Andersbergs trafikplats i Halmstad, en teoridel som ger en bakgrund till arbetets gestaltningsstrategi samt en del med ett planförslag för området runt Andersbergs trafikplats. För att klargöra arbetets syfte genom hela rapporten återkopplas varje gestaltningsdel till begreppet resupplevelse, vilket innefattar förståelse och identitet, orienterbarhet samt rytm och variation.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: trafikplatser, resupplevelse, entré, vägplanering, stadsplanering, rum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/10/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
thomas.hellquist@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ramböll Sverige AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mota staden.pdf (4462 kB, öppnas i nytt fönster)