Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

LABEATA SHALA , pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: LABEATA SHALA
Labeatashala@yahoo.se
Titel / Title: FN:s BARNKONVENTION / UNICEF:s del i arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Kosova & Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF
Abstrakt Abstract:

Abstract

Uppsatsens huvudsyfte är att belysa UNICEF:s (Förenta Nationernas barnfond) arbete med implementeringen av FN:s barnkonvention i Kosova samt belysa Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF. Den sociologiska teorin jag använt är George Ritzers teori om den metateoretiska scheman. Ritzer skapade ett metateoetisk schema för att analysera samhället ifrån fyra olika nivåer: mikro, makro och subjektiv och objektiv. Makro-objektiv fokuserar sig mer på stora stora sociala fenomen som, samhällen, byråkrati etc, medan mikro-subjektiv omfattar stor skaliga icke materialistiska fenomen som värden och normer. För att få en sanningsenlig bild av både barnen och UNICEF har jag använt mig av kvalitaiv och kvantitiv metod. Två intervjuer har genomförts med de anställdna inom UNICEF Kosova och en enkätundersökning (surveyundersökning) där totlat 100 barn deltog i. Jag har valt presentera intervjuresultatet i teman i samband med underfrågor medan enkätunderökningens resultatet har jag presenterat i diagram. Urvalet av intervjuepersonerna har valts i samband med det jag ansåg vara relevant för uppsatsens tema, och vad gäller enkätundersökningen har de deltagande barnen valts slumpmässigt.
Intervju resultatet visar bl.a att Kosova inte har rätt att ratificera FN:s konevntion om barns rättigheter pga. av dess status som protektorat samt pga att de inte uppfyller andra kriterier. Enkätundersökningens resultat visar att barnen är medvetna om att de har rättigheter men är inte medvetna att det heter FN:s konvention om barnsrättigheter samt att barnen ser på UNICEF som en humanitär organisation mer än som FN:s barnfond.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Förenta Nationerna (FN), Konvention, Ratificering, Värdegrund, Människosyn, Demokratiskt samhälle, Barn

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 10/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: GUNILLA ALBINSSON
gab@bth.se
Examinator / Examiner: GUNILLA ALBINSSON
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Labeatashala@yahoo.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: labeatas c uppsats.pdf (509 kB, öppnas i nytt fönster)