Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Eriksson , pp. 45. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Sofia Eriksson
soer06@student.bth.se
Titel / Title: Gatans teater - en studie av stadens offentliga rum
Abstrakt Abstract:

Syftet med arbetet är att studera och analysera det offentliga rummet, hur möten mellan människor uppstår och vad rummet används till. Kandidatarbetet belyser begreppet offentligt rum och vad detta har inneburit och vad det innebär i nutid. Arbetet belyser även teorier om vad ett offentligt rum innehåller för aktiviteter och vad rummet bör innehålla för att locka till sig människor. Arbetet resulterar i ett gestaltningsprogram för Deltavägen på Backaplan i Göteborg, där fokus ligger på strukturen av gaturummet och de offentliga ytorna längs gatan.
Arbetet baseras på litteraturstudier samt inventeringar av två gator och dess offentliga platser i Göteborg. Arbetet inleds med en beskrivning av det offentliga rummet och dess innebörd. Det fortsätter sedan med en beskrivning av det offentliga rummets fysiska förutsättningar. Vidare följer en inventering av Avenyn och Vasagatan i Göteborg och en analys av dessa gators funktion och offentliga rum. Därefter följer en redogörelse för utgångspunkterna för gestaltningsprogrammet för Deltavägen och därpå följer själva gestaltningsprogrammet. I den avslutande delen förs en diskussion om offentliga rum och planering. Att planera ett attraktivt rum där människor vill vistas är en komplex uppgift. Det går inte att planera in människor på vissa bestämda ställen i staden, men det går att främja för kontakten mellan människor genom att i planeringen se till vissa aspekter och i det fysiska rummet underlätta för möten och vistelser.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Offentliga rum, Fysisk planering, Gestaltningsprogram

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/07/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sofia eriksson, gatans teater .pdf (9158 kB, öppnas i nytt fönster)