Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tony Davidsson , pp. 31. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Tony Davidsson
Titel / Title: Förslag till omgestaltning av Hoglands park
Abstrakt Abstract:

Det här planförslaget för omgestaltning av Hoglands park har strävat efter att göra området till en fungerande offentlig plats. En sådan bör inbjuda till möten och diskussion, vilket den nya parken också skulle göra i ökad grad genom att fler målpunkter för fler människor införs. Planförslaget har även sökt ett mer varierat rumsligt uttryck, främst exemplifierat genom gröna rum med olika grader av öppenhet och slutenhet. Placeringen av en byggnad med portalfunktion i parken har tillsammans med en tydlig entré också syftat till att skapa tydliga rumsliga avgränsningar. Tydlighet har även varit ett nyckelbegrepp för den nya vägstrukturen, vilken ändrat fokus från öst-västlig riktning till nord-sydlig, och på så sätt stärkt Hoglands parks position som vistelserum. Samtidigt har det varit viktigt att bevara och bygga vidare på de styrkor som parken har idag, som till exempel lekplatserna och scenen. För att bevara parkens karaktär har typiska element såsom de stora lindarna, de omsorgsfulla blomplanteringarna och vägnätets diagonaler även fått plats i det nya förslaget.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Planering, Offentlighet, Park, Hoglands Park, Omgestaltning, Rumslighet, Privat, Offentligt, Gestalta offentliga rum, Planförslag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/29/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_vt2008_bth_tony_davidsson.pdf (3337 kB, öppnas i nytt fönster)