Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Roussakis , pp. 69. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Oskar Roussakis
Titel / Title: Cykeltrafiken i den fysiska planeringen
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

I det här arbetet studeras cykelplaneringen i den fysiska planeringen utifrån hur förhållandena ser ut i Falkenberg. Falkenberg är en kommun som vill utvecklas i en mer hållbar riktning, bland annat genom att främja cykeltrafiken. Därför kan det vara av intresse att studera cyklisternas situation i staden samt utifrån denna studie även diskutera hur denna situation kan utvecklas i framtiden.

Arbetet studerar översikligt den kommunala planeringen medan dess huvudfokus har varit att undersöka villkoren för cykeltrafikanterna i den fysiska miljön med en strävan mot att identifiera problem och konflikter utmed de stråk som har studerats. Målet har sedan varit att analysera samt föra en diskussion om problemen för att kunna presentera tänkbara lösningar på dem.

Med utgångspunkt i detta konkretiseras också faktorer som kan vara av vikt vid planeringen för cykeltrafiken. Inom planeringen för transporter i ett framtida Sverige har cykeln och dess utvecklingsmöjligheter fått ett allt större utrymme. I ett flertal mål på olika nivåer lyfts ambitioner och satsningar fram för att belysa dess potential.

En ökad cykelanvändning kan bland annat innebära miljövinster genom mindre utsläpp av koldioxid och även vinster för människan genom att den bidrar till att ge oss en bättre livskvalitet. Det finns dock även en del negativa aspekter som är förenade med cykeltrafiken. En sådan aspekt är att risken för en cyklist att skadas eller dödas i trafiken är större än den är för exempelvis en bilist.
Till grund för arbetets struktur har upplägget i den så kallade 5-processen valts, som också presenteras i arbetet utifrån fakta ur Trafik för en attraktiv stad (TRAST). En introduktion av samt användning av denna process kan vara viktig för att öka förståelsen av och medvetenheten för hur planeringen på kommunal nivå kan bedrivas.

Studien av situationen i den fysiska miljön undersöker dåtid, nutid och framtid vilket skapar en bredare kunskapsbas och uppfattning om situationen i Falkenberg. Analysen av nuläget i studien utgår från de fem begreppen tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, tydlighet och trivsel.

Resultatet av undersökningen belyser det faktum att det finns brister i den kommunala planeringen i Falkenberg, exempelvis i arbetet med förankring och nulägesbeskrivning. Avseende studien av genomförandet och utformningen i den fysiska miljön visar granskningen att det finns ett antal problem utmed de tre studerade stråken.

Det viktigaste är att trafiksäkerheten är bristfällig, detta tydliggörs av olycksstatistiken som beskriver dödsolyckor och svåra olyckor med cyklister inblandade utmed samtliga studerade stråk. Sikten är också skymd vid de flesta korsningar och utfarter. Vid de flesta busshållplatser kan även konfliketer uppstå mellan cyklister och gående. Avseende tryggheten är den otillräcklig vid exempelvis tunneln och skyltningen är obefintlig utmed samtliga stråk.

Stråken har heller inte utvecklats i någon större utsträckning sedan år 2002 och de åtgärder som har vidtagits har bland annat skapat nya problem för cyklisterna. Med anledning av detta är slutsatsen att det behövs satsas mer på att förbättra planeringen av cykeltrafiken och genomförandet av den i Falkenbergs kommun.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, transporter, cykeltrafik

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vmkg4
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sven-Allan Bjerkemo
Examinator / Examiner: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012roussakis.pdf (15722 kB, öppnas i nytt fönster)