Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adrienne Ringborn Larsson; Jennie Johansson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Adrienne Ringborn Larsson, Jennie Johansson
Titel / Title: Anhörigas situation som vårdare i den palliativa hemsjukvården och sjuksköterskans betydelse för dem
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Målet med palliativ vård är att behålla livskvaliteten för svårt sjuka och deras anhöriga, när det inte längre går att bota sjukdomen eller förlänga livet. Under senare år har antalet sjukhusplatser minskat och nya vårdformer etablerats, vilket gjort att den palliativa hemsjukvården blivit vanligare. När anhöriga blir vårdare i den palliativa hemsjukvården, kommer det att påverka deras liv på olika sätt. Syfte: Att undersöka anhörigas situation som vårdare vid palliativ hemsjukvård samt ta reda på vilken betydelse sjuksköterskan har för dem. Metod: Vi har gjort en kvalitativ litteraturstudie och materialet har analyserats efter Graneheim & Lundmans (2003) analysmodell. Resultat: Den främsta anledningen till att anhöriga valde palliativ hemsjukvård var att de hade lovat den sjuke att få vara hemma. Hemmet utgjorde en ökad möjlighet att behålla ett så normalt liv som möjligt. Anhörigas erfarenheter karaktäriserades av både positiva och negativa känslor. De kände stolthet över att få vårda och vara nära den sjuke, samtidigt som de upplevde många brister från hälso- och sjukvården. Slutsats: Anhöriga som vårdade i palliativ hemsjukvård hade ofta höga krav på sig. Även om upplevelserna hos anhöriga många gånger var lika, bör vi som sjuksköterskor se varje vårdsituation som unik.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Palliativ hemsjukvård, anhörig, sjuksköterskan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: adrienner-l_jenniej_2.pdf (278 kB, öppnas i nytt fönster)