Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emilio Nilsson; Oscar Kacprzak , pp. 97. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Emilio Nilsson, Oscar Kacprzak
Titel / Title: Lågkonjunktur, En studie i vilka skillnader som finns för variationen i antal anställda inom IT- respektive industribranschen
Översatt titel / Translated title: Recession - A study of the differences that exist for the variation in the number of employees in the IT and industrial sector
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Lågkonjunktur – En studie i vilka skillnader som finns för variationen i antal anställda inom IT- respektive industribranschen

Författare: Emilio Nilsson, Oscar Kacprzak

Handledare: Emil Numminen

Institution: Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera för hur företagets ekonomiska data för den relativt unga IT-sektorn förklarar antal anställda gentemot hur företagets ekonomiska data förklarar nyckeltalet för en äldre mer erfaren bransch som industrisektorn.

Metod: Vi har samlat ihop kvartalsrapporter från 1999 års första kvartal till 2009 års första kvartal för totalt 10 stycken företag som vi bedömt lämpliga för studien, 5 företag från IT-branschen samt 5 företag från industribranschen. Vi har därefter fört regressionsanalyser med antal anställda som Y-variabel och totala intäkter, aktienivå, rörelsekostnader samt rörelseresultat som X-variabler för att finna korrelationen däremellan.

Slutsats: De framkomna resultaten från regressionsanalyserna pekar på att det finns skillnader branscherna emellan. Dessa var mest påtagliga i variablerna totala intäkter och rörelsekostnader. För båda variablerna hade industriföretagen större korrelation med Y-variabeln än vad IT-företagen hade. Korrelationen mellan antal anställda och rörelseresultatet kunde vi inte urskilja några tendenser branscherna emellan. Aktienivån hade en något större korrelation i variationen av antalet anställda för industriföretagen än för IT-företagen, där korrelationen var låg rakt igenom.


Abstract


Title: Recession - A study of the differences that exist for the variation in the number of employees in the IT and industrial sector

Author: Emilio Nilsson, Oscar Kacprzak

Supervisor: Emil Numminen

Institution: Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor thesis in Economics

Purpose: The aim of the paper is to examine and analyze how a company's financial data for the relatively young IT sector explains the number of employees compared to how the financial data explains it for an older more experienced branch like the industry sector.

Method: We have collected quarterly reports from the first quarter of 1999 to the first quarter of 2009 for a total of 10 different companies that we determined appropriate for the study, 5 companies from the IT sector and 5 companies from the industrial sector. We have subsequently conducted a regression analysis with number of employees as the Y-variable and total income, stock level, operating expenses and operating income as the X-variables to find the correlation between them.

Conclusion: The results of the regression analysis indicate that there are differences between the industries. These were most visible in the variables of total income and operating expenses. For both variables, the industrial companies’ had a greater correlation with the Y-variable than IT companies had. In the correlation between the number of employees and operating profit, we could not find any differences between the sectors. Stock levels had a slightly higher correlation in the variance of the number of employees for manufacturing companies than for the IT companies, where the correlation was low right through.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Mathematics\Probability and Statistics
Nyckelord / Keywords: Regressionsanalys, Cobb-douglas, Konjunktur, IT, Industri, Kvartalsrapporter, Korrelation, Regression

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 03/18/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Emil Numminen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00