Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Hermansen; Mikael Johansson; Henrik Mattsson , pp. 92. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Oskar Hermansen, Mikael Johansson, Henrik Mattsson
ie99ohe@student.bth.se, ie99mjo@student.bth.se, ie99hma@student.bth.se
Titel / Title: Arbete med etiska och moraliska frågor i styrning av företag
Översatt titel / Translated title: Ethics Management in the control of companies
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Syfte:Syftet med vår undersökning var att skapa förståelse för hur företag arbetar med etiska och moraliska frågor i samband med ekonomistyrning.

Metod:Vår undersökning har gjorts i tre svenska företag genom personliga intervjuer med personer i chefs- eller ledarposition på varje företag. Den insamlade empirin har sedan sammanställts och analyserats genom att jämföra den med vårt teoriavsnitt.

Slutsats:Vi har kommit fram till fyra punkter som enligt vår undersökning är centrala för arbetet med etiska och moraliska frågor i de företag vi undersökt. Dessa är värderingar, förståelse, ledarskap och företaget.

Abstract

Purpose:Our purpose was to clarify how companies work with ethical matters in relation to its management control system.

Method:Our thesis has been prepared at three Swedish companies where we have completed personal interviews with people in management or leading positions in each of the companies. The collected data was analyzed and compared to the different theories presented in our theory chapter.

Result:We have found four central elements, which according to our research are central for the work with ethical matters in the companies we have researched. They are values, understanding, leadership and the company itself.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Etik, Moral, Värderingar, Ekonomistyrning, Ledarskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
henrick.gyllberg@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: maguppsats hermansen, johansson, mattsson.pdf (1106 kB, öppnas i nytt fönster)