Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Markus Rikse , pp. 47. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Markus Rikse
Titel / Title: Mellankommunal översiktlig planering - möjligheter och begränsningar
Abstrakt Abstract:

Det här är en uppsats omfattande 15 högskolepoäng i ämnet fysisk planering. Uppsatsens titel är ”mellankommunal översiktlig planering – möjligheter och begränsningar” och undersöker vad begreppet innebär, både i lagens mening och i praktiken, vilka frågor som kommunerna är beredda att samplanera om och hur de gått eller tänker gå tillväga. För att konkretisera frågeställningen har tre stycken fall med olika karaktär valts. Den slutliga frågeställningen handlar om vilka likheter och skillnader som finns i dessa valda fall.

Metoden för uppsatsen har till största delen utgjorts av studier av kommunala dokument; översiktsplaner, samrådshandlingar, dokumentationer etc. men även kompletterats av litteratur och intervjuer med nyckelpersoner.

Uppsatsen avslutas med ett analyserande avsnitt där kopplingen mellan teori och praktik synliggörs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det här är en kandidatuppsats som handlar om dilemmat att planera över kommungränser. Gå det att genomföra och i sådant fall, hur?
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Översiktlig planering: region: samarbete

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xnfpu
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012rikse.pdf (5222 kB, öppnas i nytt fönster)