Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Lennartsson Ida Lennartsson, Förslag till miljöförbättrande åtgärder i Hammarkullen, pp. 100. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Ida Lennartsson
Titel / Title: Förslag till miljöförbättrande åtgärder i Hammarkullen
Översatt titel / Translated title: Proposal to improvment in the invironment in Hammarkullen
Abstrakt Abstract:

Hammarkullen tillkom under slutet av 1960- talet och början av 1970. Området har formats av den tidens ideal med breda vägar och uppdelade funktioner. I Hammarkullen har få förändringar och förbättringar gjorts sedan det blev till.

Genom att studera området, hur det ser ut idag, kvaliteter och brister, samt genom analyser har jag valt att främst fokuserat mitt arbete på:

• komplettering av bebyggelse
• utveckling av den yttre miljön
• utveckling av torget

Huvuddelen i mitt examensarbete ligger i planförslaget. Där ges förslag på lösningar som kan öka Hammarkullens attraktion.

Ett antal mindre delar inom Hammarkullen pekas ut som lämpliga till komplettering av bebyggelse. Kopplingar mellan olika områden förstärks bland annat genom breddade broar och en mer kontinuelig bebyggelse.

Vägnätet ses över och en ny entré till området formas. Genom den nya entrén skapas en siktlinje från infarten till torget vilket underlättar orienterbarheten.

Tidigare breda vägar minskas ned och parkering tillåts längs med dem. Flertalet parkeringsytor används vid bostadsutbyggnaden.

Genom fler bostäder ökar även undelaget för service och handel vid torget. Därmed kan fasader öppnas och fler butiker startas. Detta leder till ett mer levande folkliv och skapar mötesplatser. För att underlätta ytteligare vänds stationens entré ut mot torget samt plats skapas för ett expanderat bibliotek.
Utan förändrändring kan utvecklingen i Hammarkullen lätt stagnera eller gå bakåt. Det gäller att fånga upp de positiva sidorna som finns i området samt addera några väl valda åtgärder för att skapa en mer levande stadsdel.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Hammarkullen, komplettering, förtätning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/27/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00