Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Sjölin , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Maria Sjölin
sjolin_m@hotmail.com
Titel / Title: Högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning.
Översatt titel / Translated title: Students eatinghabbits and bodyawareness.
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad högskolestudenter har för matvanor och kroppsuppfattning. Resultatet grundar sig på enkätsvar som delades ut till 48 studenter vid en högskola i södra Sverige, 24 kvinnor och 24 män. Tre grupper utformades: Ekonomutbildning, Lärarutbildning och Hälsa/vårdutbildning. Resultatet visar att det att 44 av de 48 deltagarna anser sig ha bra självkänsla men majoriteten ansåg att skolarbetet påverkade självkänslan. Många kände sig även stressade inför tentor vilket för en del fick följden att de slarvade med maten. Den grupp som ansåg sig minst nöja med sin vikt var hälsa/vård och majoriteten av dem trodde det var lättare att få ett arbete efter avslutade studier om man inte är överviktig. Ingen skillnad mellan könen kunde styrkas då ett oberoende t-test gjordes med saknade signifikans.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Nyckelord / Keywords: kroppsuppfattning, stress, hälsa, självkänsla, matvanor.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/20/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
eli@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström & Bo Schenkman.
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00