Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrica Thiel , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Ulrica Thiel
ulrica.thiel@hotmail.com
Titel / Title: Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv
Översatt titel / Translated title: Independent coworkership with a learning perspectiv
Abstrakt Abstract:

Upphovet till denna studie är en nyfikenhet i hur medarbetare utvecklas via olika projekt, där de får ta stort ansvar själva för projektets upplägg, budget och resultat. De flesta projekt är till för verksamhetsutveckling, där det handlar om att effektivisera, förbättra och i vissa fall kost-nadsreducera processer och/eller verktyg för någon form av produktions- eller tjänsteorgani-sation. Dessvärre hinns eller prioriteras det sällan med att undersöka, utvärdera eller reflektera över hur ett projekts medlemmar har utvecklats såväl under projektets levnadstid som efter projektavslut.
Syftet med denna studie är att söka kunskap och förståelse om hur ett projekts medlemmar upplever att deras myndiga medarbetarskap, lärande och utveckling har påverkats. Detta sö-kande efter kunskap och en ny förståelse har skett genom halvstrukturerade intervjuer av med-lemmar i ett projekt. Resultatet har sen tolkats med en hermeneutisk ansats i relation till Tengblad och Hällsténs (2006) teori om det myndiga medarbetarskapet samt Illeris (2006) teori om lärande. Resultatet visar att projektmedlemmarna har upplevt att arbetet i projektet har påverkats i riktning mot ett myndigt medarbetarskap, ett ökat lärande och i en utveckling

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Humaniora - the Humanities\Pedagogy
Nyckelord / Keywords: lärdimensioner, lärande i arbetslivet, medarbetarskap, myndiga medarbetarskapet, myndigt medarbetarskap. dimension of learning, employee ship, independent coworker ship, learning, learning at work.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vfrrn
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Ivarsson
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012thiel.pdf (415 kB, öppnas i nytt fönster)