Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mårten Ahlberg; Peter Liedstrand , pp. 50. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Mårten Ahlberg, Peter Liedstrand
maah01@student.bth.se, pelb01@student.bth.se
Titel / Title: 24-timmarsmyndighetens användbarhet
Abstrakt Abstract:

The communication with government and municipality through Internet has in-creased during the last couple of years. Therefore we have chosen to focus our bachelor thesis in this particularly area and the needs for usable web services for the citizens. In this bachelor thesis we are studying a increasing group users, namely elderly citizens. During the study we have analysed E-governments ser-vices usability through usability tests. The combination of conversations and meetings with individuals, observations of interactions and literature studies give us the opportunity to explore the users needs. The users need is the central in how they understand and interact with the E-government. The web sites we used dur-ing our user tests are all connected with the E-government. Through a analytic study of the information we could make five important design proposals and guidelines, that we suggest are required when e-services are developed for the E-government.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Kommunikationen med myndigheter och förvaltningar via Internet har ökat under de senaste åren. Därför har vi valt att fokusera vårt kandidatarbete på detta områ-de, samt på behovet av användbara webbtjänster för medborgarna. I detta kandi-datarbete studerar vi en växande grupp användare, denna grupp är äldre medbor-gare. Under studien har vi analyserat 24-timmarsmyndighetens användbarhet ge-nom användartester. Kombinationen av samtal och möten med individer, iaktta-gelser av interaktioner och litteraturstudier ger oss möjligheten att utforska använ-darnas behov. Behovet hos användarna är det som är centralt i hur de uppfattar och interagerar med 24-timmarsmyndigheten. Webbplatserna vi har använt oss av vid våra användartester har anknytning till 24-timmarsmyndigheten. Genom att analytiskt studera informationen har vi kommit fram till fem viktiga designförslag och riktlinjer, som vi anser behövs när e-tjänster inom 24-timmarsmyndigheten utvecklas.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Användbarhet, Användartest, 24-timmarsmyndigeten, äldre medborgare 55+, MDI, etnografi, webbdesign

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 12/15/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christina Hansson, Björn Stille
christina.hansson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00