Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Almljung Törngren & Kalle Gustafsson , pp. 124. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Linda Almljung Törngren & Kalle Gustafsson
lindatorngren@yahoo.se, kalle.gustafsson85@gmail.com
Titel / Title: Förnyelse i fysisk miljö - utveckling av storskaliga miljonprogramsområden
Abstrakt Abstract:

Miljonprogrammet genomfördes mellan år 1965 och 1975
med syfte att bygga bort den rådande bostadsbristen. Under
en tioårsperiod skulle en miljon nya bostäder byggas. Målet
uppfylldes och cirka 25 % av Sveriges bostäder återfinns
idag i miljonprogramsområden. Kritiken mot de storskaliga
miljonprogramsområdena har varit stark. En förnyelse
och utveckling av miljonprogramsområdena är därför en
angelägenhet i många av Sveriges städer idag.
Den primära uppgiften har varit att presentera åtgärder
med syfte att förbättra storskaliga miljonprogramsområden.
Uppsatsen behandlar enbart den fysiska miljön i
miljonprogrammets storskaliga bostadsområden. Med fysisk
miljö avses miljonprogramsområdenas när- och utemiljöer samt
husens fasader, balkonger och entréer.
Fallstudier och analyser har genomförts för att identifiera
problem i dagens miljonprogramsområden. Analyserna har lett
fram till en rad slutsatser. Slutsatserna består av fem kategorier
av problem.
• Likformigt & storskaligt: De flesta områdena har en dålig
variation vad gäller byggnadsmönster och arkitekturstil.
Skalan är också ofta storskalig och överdriven.
• Låg aktivitet: Områdena upplevs påfallande ofta som
övergivna och utan aktivitet. En blandning av funktioner
och olika typer av aktiviteter saknas ofta.
• Stora ytor & dåliga kopplingar: I många områden finns
stora övergivna ytor som medverkar till ett splittrat
intryck. Det saknas ofta stråk som binder ihop området.
Många områden upplevs som uppdelade.
• Odefinierade ytor: Många av de generösa ytorna som
återfinns i miljonprogramsområdena saknar en tydlig
funktion. Det finns även tydliga problem med otydlighet i
förhållandet mellan privata och offentliga ytor.
• Oattraktivt och slitet: En del områden har ett eftersatt
underhåll och många miljöer upplevs som nedgångna.
De identifierade problemen har lett fram till föreslagna åtgärder.
Åtgärderna är tänkta att kunna appliceras på ett antal storskaliga
miljonprogramsområden. Åtgärderna har precis som problemen
delats in i fem kategorier.
• Variation & mänsklig skala: En variation i struktur, skala
och estetik ger en spännande miljö att vistas i.
• Liv & rörelse: Att tillföra nya funktioner och byggnader
kan öka aktiviteten.
• Förtätning & stråk: Förtätning av gles bebyggelse och
skapande av stråk skulle öka attraktiviteten.
• Definierade ytor: Att koppla ihop en yta med en tänkt
funktion samt tydliggöra förhållandet mellan privat och
offentligt förbättrar närmiljön.
• Gestaltning & underhåll: Ett bra underhåll tillsammans
med en användning av föreslagna material kan förbättra
upplevelsen av områdena.
I två miljonprogramsområden av olika karaktär har en applicering
av de föreslagna åtgärderna genomförts. Detta för att tydliggöra
hur de föreslagna åtgärderna kan tillämpas i praktiken.
Detta arbete kan förhoppningsvis bli startskottet på ett långsiktigt
förändringsarbete med miljonprogrammets förnyelse. En
utveckling av storskaliga miljonprogramsområden är högst
aktuellt i dagsläget.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Miljonprogramsområden, förnyelse, utveckling, fysisk miljö, fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/28/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00