Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eduardo Alarcon Klein , pp. 43. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Eduardo Alarcon Klein
Titel / Title: Järvalyftet - vem lyfter vem?
Abstrakt Abstract:

Arbetet har syftat till att studera Järvalyftet i norra Stockholm och hur
dialogen med de boende i området genomförts gällande främst den
fysiska planeringen. Med avseende på den fysiska planeringen avses
här hur Svenska Bostäders och Stockholms Stads planer på ombyggnationer/
renoveringar av befintliga bostäder och dialogprocessen har
skett med de boende. Arbetet har undersökt om det uppkommit protester
på grund av bristande förankring av dessa planerna hos de boende
och hur dessa har behandlats. Vidare så har utvalda demokrati- och
planeringsteorier studerats för att se om dessa kan appliceras i processen
för att kunna utläsa om de de praktiska delarna kan knytas an till
dessa. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner för att se om processen
ändrats och med vilka verktyg man nåt ut med till medborgarna.
Slutsatsen pekar på att det projektet initialt sett haft en bristande
förankring hos de boende men att detta uppmärksammats bl.a. genom
protester och att det har skett en övergång ifrån den rationella tänkandet
till en mer kommunikativ demokratimodell som kommit att ligga till
grund för den nuvarande processen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Demokrati, samråd, Järvafältet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8n5rzs
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/30/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agnetha Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011klein.pdf (4749 kB, öppnas i nytt fönster)