Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Björklund , pp. 38. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Andreas Björklund
Titel / Title: Bergs oljehamn - en studie i bebyggelsestruktur
Abstrakt Abstract:

Det finns idag en påtaglig bostadsbrist i Stockholmsområdet
och detta samtidigt som regionen förväntas få en
kraftig inflyttning de kommande tjugo åren. Krav finns på
kommunerna att friställa byggbar mark för ny bostadsbebyggelse.
Detta arbete konkritiserar problemet genom en
fallstudie av gammal industrimark som snart kommer att
friställas för bostads- och verksamhetsbebyggelse. Fallstudien
görs på Bergs oljehamn i Nacka kommun.
Under det senaste decenniet har nyexploatering av hamnmark
skett nationellt i Sverige liktväl som regionalt i
Stockholmsregionen. När staden växer uppstår behov av
centralt belägen mark för nyexploatering, där hamnarnas
tidigare perifera läge nu blivit centralt belägna. Arbetet
har undersökt förhållandet mellan typologi och de specifika
kvalitéer de för med sig och hjälper till att förstärka på
platsen. Metod för denna studie har varit att applicera två
skilda typologier på platsen för att sedan presentera resonemang
kring de kvalitéer som uppstår. För att fastställa
vad som menas med kvalité i stadsbyggandet har generella
litteraturstudier gjorts.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00