Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Bengs; Carina Lindh , pp. 44. Inst. för humaniora och samhällsvetenskap/Dept. of Humanities and Social Science, 2003.

The work

Författare / Author: Carina Bengs, Carina Lindh
bengscarina@hotmail.com, marten.carina@euromail.se
Titel / Title: Integration till arbete - En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning


De invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren anses av vissa studier, vara mer välutbildade, det vill säga mer grundligt skolade än svenskar. Trots detta har de haft svårigheter att få en fast förankring i det svenska arbetslivet. Dessa invandrare skulle kunna tillföra vårt arbetsliv och vår samhällsekonomi mycket, men det är få arbetsgivare som vill ta tillvara på deras kompetens. Med anledning av ovan har vi i denna uppsats valt att utvärdera EU-projektet ?Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens? inom Karlshamns kommun. Detta för att ge en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och eller hinder välutbildade invandrare möter vid introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Vi har begränsat oss till Karlshamns kommun för att kunna göra en mer ingående relevant studie. Resultatet vi kommit fram till avspeglar en del av Sverige geografiskt, men skulle kunna vara relevant för Sverige som helhet.
Vi beskriver även Svenska ESF (Europeiska socialfonden), programmet Växtkraft Mål 3 och dess samverkande råd, eftersom det är hos denna instans man äskar pengar för projekt likt ovan. Inom Växtkraft Mål 3 har vi avgränsat oss att studera insatsområdet integration och mångfald. Projektledarens ansvar och befogenheter beskrivs, eftersom detta skapar förutsättningarna för genomförandet.
För att öka vår kunskap inom ämnet har vi valt ut relevant forskningslitteratur och teorier. Med Norbert Elias och John Scotson modell Pars pro toto (delen före helheten) har vi använt denna för att visa på hur beroenderelationer människor eller grupper emellan reproduceras. Vi använder även Charles Tillys teori för att ge en teoretisk återkoppling till våra studier. Vi beskriver exempelvis högskolorna /universitetens problem med att översätta utländska betyg till svensk motsvarighet, så att personer med utländsk bakgrund på ett snabbt och enkelt sätt kan ingå i den svenska administrationen.
Metodvalet för studiens genomförande utgörs av den kvalitativa ansatsen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med sex av deltagarna som ingått i projektet. Avsikten var att få en djupare förståelse av deras erfarenheter och upplevelser.
Projektdeltagarna anser sig ha blivit systematiskt diskriminerade som en homogen grupp inom samhället och inte som enskilda individer. De har på grund av detta mist sin motivation, självkänsla och framtidstro till att kämpa vidare. Att återskapa självkänslan har varit ett av projektledarens svåraste och mest tidskrävande uppdrag. Detta var initialt inte det primära målet men var tvunget för att driva projektet vidare.
Vårt resultat av den empiriska undersökningen i studien är att deltagarna i projektet har haft en besvärlig situation tiden före projektet. Vi beskriver att var och en för sig, fått söka den kunskap vad gäller svenska normer, värderingar och attityder de behövt för att kunna ta sig fram i det svenska samhället. Hjälpen från de instanser och myndigheter de kommit i kontakt med i samhället, har så gott som varit obefintlig.
Slutsatsen av utvärderingen är att projektet trots den korta tidsperiod som projektledaren har haft, har lyckats med att bygga upp arbetsmetoder och rutiner samtidigt som hon hjälpt deltagarna med deras problem. Ledaren för projektet har även skapat det som är ett av syftena i projektet, vilket är att deltagarna får tillbaka sin självkänsla och framtidstro. Vi anser att de mål som var utgångspunkt vid starten av projektet har uppnåtts. Det är viktigt att liknande projekt framöver beaktar projektdeltagarnas erfarenheter och upplevelser. Detta för att projekten skall kunna generera än bättre resultat med en mer genomarbetad arbetsprocess.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Sociology

Nyckelord / Keywords: invandrare, högskolekompetens, integration, arbete

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson, Kerstin Arnesson
gunilla.albinsson@bth.se, kerstin.arnesson@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för humaniora och samhällsvetenskap/Dept. of Humanities and Social Science
Inst. för humaniora och samhällsvetenskap S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihs/
I samarbete med / In co-operation with: Karlshamns kommun