Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Johansson , pp. 94. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Anders Johansson
anjx05@student.bth.se
Titel / Title: Centrum och handel - Mål och förslag för centrum vid regementsområdet i Borås
Abstrakt Abstract:

Arbetets syfte är att ta fram principer för hur levande centrum kan utformas samt att komma med förslag på hur det kan ske vid regementsområdet i Borås. Det har skett genom att studera handelns utveckling, dess situation idag och det offentliga rummet. Utifrån dessa ämnen har sedan en målbild utformats som beskriver principer för vilka kvaliteter som är viktiga att sträva efter i planeringen av centrum och hur de kan tänkas uppnås. Förslaget utgår från det som har beskrivits i målbilden och även från en inventering som visar Regementet idag och planeringen av dess framtida utveckling. Arbetet avslutas med reflektioner kring processen med att ta fram förslaget, vad planeringen har för roll i centrumskapande och hur vi kan se på handelns utveckling.

Regementet står inför stora förändringar. Den militära verksamheten har lagts ner och planeringen för hur området ska bli en del av staden har påbörjats. I regementets byggnader har olika verksamheter flyttat in och på den omgivande marken planeras omfattande bostadsbebyggelse. I områdets östra del planeras ett stadsdelscentrum.

Målbilden utgår från att centrum behöver vara konkurrenskraftigt gentemot andra handelsplatser för att kunna ge service och locka besökare. Avgörande för konkurrenskraften är bland annat platsens tillgänglighet. Centrumet bör vara tillgängligt med olika transportmedel men avgörande för handeln är att kunna erbjuda en stor mängd bilparkering i nära anslutning. Det är även viktigt att kunna erbjuda lokaler med flexibilitet och variation i storlek för att ge bredd i utbudet av butiker samt ha möjlighet till stordriftsfördelar. Små butiker får ett underlag till sin verksamheter genom synergieffekter från de större och även stora aktörer gynnas av att omges med andra välbesökta butiker. Som ett led i att marknadsföra centrum satsas det idag på att skapa identitet och upplevelser kopplat till platsen. Kan platsen erbjuda möten mellan människor kanske inte inbokade artister och andra tillställningar behövs. För en levande stadsmiljö krävs en blandning av olika funktioner. Kan centrumets funktioner blandas med kultur, kontor och bostäder ger det platsen ökad livfullhet och trygghet alla tider på dygnet. Koncentreras besökarna längs tydliga stråk kan förutsättningarna för butikerna att nå presumtiva kunder maximeras. Fotgängarna behöver även trivas i sin centrummiljö. På så sätt kan man få människor att upphålla sig en lägre tid på platsen och konkurrera med väderskyddade gallerior.

Förslaget innebär att regementsområdet binds samman med den övriga staden genom tydliga stråk över barriärerna. Det ökar tillgängligheten med alla transportsätt och gör att besökare kan lockas till platsen från ett större område. Planens utformning bygger vidare på den befintliga bebyggelsens struktur och ger stadsmässig ordning. Centrumets kärna inrymmer ett torg som omsluts utav bebyggelsen och ger förutsättningar för en livfull offentlig miljö. Därmed formas en kompromiss mellan gående och bilburna besökare, som har god tillgång till parkeringsplatser på ytor som inte är möjliga att bebygga. I bebyggelsen övre plan kan kontor och bostäder inrymmas vilket bidrar till att platsen blir levande dygnet runt.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Centrum, handel, kommunikationer, strukturomvandling, regemente, Borås, möten, identitet, trafik, köpcentrum, externhandel, barriär, stråk, tillgänglighet, stadsdelscentrum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Christer Persson & Lena Petersson Forsberg
christer.persson@bth.se & lena.peterssonforsberg@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

mail@andersjohansson.info

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: anders_johansson_centrum_handel.pdf (10995 kB, öppnas i nytt fönster)