Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stina Wester; Helena Hultgren , pp. 161. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Stina Wester, Helena Hultgren
anita.larsson@bth.se
Titel / Title: Planera för fem sinnen - Om att ta tillvara alla delar av upplevelsen
Abstrakt Abstract:

Människan upplever sin omgivning genom intryck från sina
fem sinnen. Med hjälp av sinnesintryck från syn, hörsel, känsel,lukt och smak, tillsammans med minnen och tankar, bildar hon sig en uppfattning av den plats där hon befinner sig. Utifrån den informationen dras slutsatser som utgör grunden för både handlande och känslan för platsen. Den fysiska miljöns utformning påverkar i hög grad upplevelsen. Ett problem är att det vid fysisk planering ofta läggs störst vikt vid den visuella upplevelsen och att andra sinnesintryck inte uppmärksammas i samma utsträckning.

Syftet med examensarbetet är dels att undersöka sinnenas betydelse för upplevelsen av en plats och att utveckla lämpliga metoder och analysredskap som kan användas för att planera för alla sinnen. Genom litteraturstudier och efterforskning kring befintliga analysmetoder har vi utvecklat två analysmetoder som kan användas för att analysera sinnesupplevelserna av en plats.

Upplevelsen styrs bland annat av förmågan att använda sina sinnen, med vilken hastighet man rör sig, väder- och vind förhållanden och hur sinnesintrycken tolkas av varje person. Vad som upplevs som positiva respektive negativa sinnesintryck är i hög grad subjektivt, men det finns ändå vissa upplevelser som är gemensamma för många och det är dessa som man måste koncentrera sig på i den fysiska planeringen. En plats funktion bör förklaras genom de intryck den ger. För att det ska fungera även för de som har olika typer av funktionsnedsättningar är det viktigt att de offentliga platserna utformas så att deras funktion förklaras med flera sinnen. Genom att använda sig av sinnesupplevelser inom fysisk planering kan man skapa vackra, spännande, tydliga och lättorienterade offentliga rum med en rikare upplevelse och bättre tillgänglighet för alla.

Utformningen av den fysiska miljön styrs i lagstiftningen till största delen genom restriktioner för vad som är acceptabelt och säger mycket lite om hur den goda staden ska främjas. En sinnesupplevelseinriktad utformning av den fysiska miljön är svår att styra med fler lagar och regler, men kan främjas genom bland annat Allmänna råd, rekommendationer samt genom att förmedla kunskap till berörda.

Som redskap för att analysera sinnesupplevelserna används två analysmetoder, Gåtur och Seriell upplevelseanalys. Analysmetoden Gåtur är en erfarenhetsåterföringsmetod som bland annat används för att få en dialog mellan planerare och brukare. Gåturen har i detta examensarbete utvecklats för att innefatta alla sinnen och utifrån resultat från den har vi fått kunskap om hur människor upplever olika typer av platser utifrån sinnes intryck. Gåturen används främst i examensarbetets teoretiska del för att ta reda på hur människor upplever olika platser med sina sinnen. Seriell upplevelseanalys är en utveckling av Gordon Cullens Serial Vision vilken används för att analysera den visuella upplevelsen av staden och hur den förändras när man förflyttar sig längs ett stråk. I den seriella upplevelseanalysen utökas Cullens metod så att den berör alla sinnen. Metoden används i planförslagen både för att ta reda på vilka förändringar som bör göras och för att analysera vilka effekter planförslaget kan komma att ha på upplevelsen.

I del 2a Visby Öster och 2b Hamnen redovisas hur planeringen för alla sinnen och analysmetoderna kan användas för att ta fram ett planförslag. Genom egna iakttagelser samt resultat från Gåturer och den Seriella analysen har två planförlag med gestaltning av offentliga platser gjorts. I 2a Visby Öster, förtydligas och utvecklas platser utefter ett stråk där funktioner tydliggörs och kvalitéer lyfts fram för att få en attraktivare upplevelse. I 2b Hamnen, utformas ett nytt gångstråk och förbindelser mellan olika funktioner i området förbättras. Hamnen utvecklas så att den blir en tydlig och attraktiv entré och en plats som fungerar under hela året.

Att planera för alla sinnen bör vara en utgångspunkt inom fysik planering. Det får inte bara bli en extra punkt på en checklista eller något man lägger till efteråt. Genom att planerare inser att upplevelsen skapas genom intryck från många sinnen kan sinnesanalysen bli en given del i all fysisk planering.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Sinnen, sinne, fem sinnen, upplevelse, seriell upplevelseanalys, Visby, Gåtur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Louise Nyström
louise.nystom@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00