Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lina Kumlin , pp. 66. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Lina Kumlin
Titel / Title: Klimatanpassning på en strategisk planeringsnivå
Översatt titel / Translated title: Climate adaption on a strategic planning level
Abstrakt Abstract:

Framöver kan vi vänta oss ett varmare och mer nederbördsrikt klimat i Sverige. Detta beror till stor del på den globala uppvärmningen, som huvudsakligen orsakas av den ökade mängden växthusgaser i atmosfären. Högre temperaturer bidrar bland annat till att havsisarna smälter snabbare vilket höjer havsnivån.

Ett varmare och fuktigare klimat kommer att på olika sätt påverka mark, byggnader och infrastruktur. En höjd havsnivå leder till att kustområden i högre grad drabbas av översvämningar och erosion. Intensiva och mer långvariga regn leder till fler källaröversvämningar och ökad markinstabilitet. Områden som tidigare betraktats som säkra kan drabbas.

En tydlig koppling mellan klimatfrågan och den kommunala planeringen finns genom att kommunerna ansvarar för planeringen av mark- och vattenanvändningen. Från och med första januari 2008 har dessutom risken för olyckor, översvämningar och erosion lagts till som kriterier för kommunens lämplighetsprövning i Plan- och bygglagen.

Det innebär att Sveriges kommuner måste beakta klimatförändringarnas konsekvenser så att bebyggelse och infrastruktur lokaliseras till områden som är säkra, även framöver. Planeringen måste även ta ställning till åtgärder som minskar konsekvenserna av klimatförändringarna. Det kan handla om allt från att utarbeta olika slags strategier, till att sätta in mer specifika åtgärder. Genom att ta hänsyn till hur klimatet utvecklas skapas en beredskap. Ett exempel är att se till att ha en aktuell Dagvattenstrategi med en handlingsplan för hur VA-systemen kan byggas ut för att klara högre flöden.

I examensarbetet har Flemingsberg i södra Stockholm fungerat som fallstudie. I området planeras en omfattande utbyggnad de kommande decennierna. Det handlar om såväl bostäder som stora infrastruktursatsningar. Huddinge kommun och Botkyrka kommun arbetar tillsammans för att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Flemingsberg.

I fallstudien presenteras Flemingsbergs förhållanden i dagsläget, hur området kommer att utvecklas fram till år 2030 samt de klimatanpassningsaspekter som bör beaktas. En slutsats är att det finns ett behov av ett planeringsunderlag som tar pågående och kommande klimatförändringar i beaktande. Det gäller bland annat markförhållanden och VA-kapacitet, utan detta är det svårt att ta de rätta strategiska besluten. De åtgärder som kan bli aktuella för Flemingsberg är att exempelvis dimensionera VA i ett tidigt skede, ge markanvisning åt den som bygger klimatsmartast och att ange riktlinjer för att bevara största möjliga andel grönska.

Förändringar i klimatet kan orsaka svåra påfrestningar på samhällets funktioner och på naturmiljön. Att minska sårbarheten inför extrema väderhändelser är därför ytterst viktigt, både utifrån dagens situation och utifrån pågående och kommande klimatförändringar. Hur vi planerar att bemöta dessa påfrestningar avgör i hög grad hur pass sårbart vårt samhälle kommer att vara för dessa klimatförändringar.

Ämnesord / Subject: Environmental Studies\General
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Klimat, Klimatanpassning, Klimatförändringar, Planering, Strategisk planering, Flemingsberg.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/24/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Jessica Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting. Erland Ullstad, Växjö kommun.
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: klimatanpassning_strategisk_planering.pdf (4290 kB, öppnas i nytt fönster)